Klage ved udbud

Reglerne for at klager i forbindelse med udbud findes i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (lov nr. 492 af 12. maj 2012 med senere ændringer), kapitel 3.

Klager behandles af Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet er en uafhængig administrativ klageinstans, hvis hovedopgave er at behandle klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af EU-udbudsreglerne ved udbud af bygge- og anlægsarbejder, indkøb og tjenesteydelser.

Det koster 10.000 kr. i gebyr at klage over opgaver, der er under EUs tærskelsværdier. For klager over EUs udbudsdirektiver er et klagegebyr på 20.000 kr.

Af loven fremgår, at en klage til Klagenævnet for Udbud kan indgives af:

 1. Enhver, der har en retlig interesse i at klage
 2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 3. Organisationer og offentlige myndigheder, som økonomi- og erhvervsministeren tillægger klageadgang
 4. Organisationer i andre EU medlemsstater og Den Europæiske Frihandelssammenslutning, som svarer til de organisationer, der er udpeget under nr. 4.

Klagenævnet kan blandt andet:

 • Konstatere om udbudsreglerne er overtrådt
 • Tillægge en klage opsættende virkning
 • Pålægge at en udbudsproces skal lovliggøres
 • Annullere en beslutning om at indgå kontrakt
 • Tilkende klageren erstatning
 • Tilkende klageren dennes sagsomkostninger
 • Pålægge den ordregivende myndighed en økonomisk sanktion.

Klagenævnet for Udbud har udarbejdet en klagevejledning, der blandt andet, beskriver:

 • Hvem der kan klage
 • Klagefrister
 • Hvilke krav der er til klagen
 • Klagegebyr.