Spring menu over

3. Enkeltbilletter

Enkeltbilletter er en-turs billetter til rejse med bus, tog og metro.
Du kan købe enkeltbilletter til korte rejser (2-8 zoner) og til lange rejser (9 zoner eller flere).

 

3.1 Enkeltbilletter til korte rejser (2-8 zoner)

Du kan købe enkeltbilletter til korte rejser til:

 • Voksen
 • Barn
 • Pensionist (kun fra 4 zoner)
 • Cykel (se afsnit 8.1)
 • Hund


Billetter til korte rejser kan købes:

 • I busser (visse buslinjer kan undtages herfra læs evt. nærmere på dinoffentligetransport.dk)
 • På DSBs og Metros stationer (automater og betjent salg)
 • På visse Lokaltogs stationer (automater og betjent salg)
 • I visse lokaltog i Hovedstaden
 • I DOT app og DSB app
 • dsb.dk
 • shop.arriva.dk
 • I Arriva Tog app
 • Via SMS

 

Billetter til korte rejser (2-8 zoner) kan købes til brug her og nu, og de kan købes i forsalg, hvis rejsen skal foretages senere. Det er ikke muligt at købe billetter til korte rejser i forsalg i alle salgskanaler. Ved billetkøb i bussen skal du fortælle chaufføren, hvor du skal hen og din rejsevej, hvis han skal hjælpe dig med korrekt billettering.

Gyldighed – zoner
Billettens pris og gyldighedsområde er baseret på ringzoneprincippet. Billetten skal altid købes med udgangspunkt (startzone) i den zone hvor man fysisk påbegynder sin rejse.

En grundbillet (2-zoners billet) gælder i den zone, hvor den er udstedt, og i alle zoner, der støder op til den. Det gælder også zoner, hvor kun spidserne støder sammen.

Grundbillettens gyldighed er defineret for at undgå, at en meget kort rejse over en zonegrænse bliver dyrere end en længere rejse inden for én zone.

Gyldighed – tid
Billetter til korte rejser kan bruges til et ubegrænset antal rejser inden for den tid og de zoner, den er gyldig i. Den sidste påstigning skal ske, inden billetten udløber, og billetten skal være gyldig, når bussen eller toget ifølge køreplanen skal køre fra stoppestedet eller stationen.
Her er to eksempler:

Billetten udløber kl. 13.00. Bussen eller toget skal køre kl. 12.59 efter køreplanen, men kører først kl. 13.02. Billetten gælder alligevel.
Billetten udløber kl. 13.00. Bussen eller toget skal køre kl. 13.02 efter køreplanen. Billetten gælder ikke, selvom man står på inden udløbet.
Rejser du på en enkeltbillet udstedt på mobil salgskanal (app eller sms), skal den være modtaget inden første påstigning. Efter billettens udløb er fortsat rejse tilladt inden for gyldighedsområdet, så længe der ikke foretages skift mellem to forskellige transportmidler (f.eks. mellem bus og bus eller mellem metro og metro) eller mellem to transportmidler af samme slags (f.eks. bus og bus).

Billettens tidsgyldighed er anført på billetten. Enten med tidsgyldighed pr. købte antal zoner eller med start- og/eller udløbstidspunkt.

Tidsgyldighed for billetter til korte rejser (2-8 zoner)

2 zoner 1 time 15 minutter
 
3 zoner 1 time 30 minutter
 
4 zoner 1 time 45 minutter
 
5 zoner 2 timer
 
6 zoner 2 timer 15 minutter
 
7 zoner 2 time 30 minutter
 
8 zoner 2 time 45 minutter

Metroen og bl.a. A-bussen kører med faste intervaller. Det betyder, at det her er påstigningstidspunktet, der bestemmer, om billetten er gyldig.

Transportmidlet skal forlades ved førstkommende endestation eller i Metroen senest 30 minutter efter udløb af rejsehjemlens tidsgyldighed.

Refusion før rejsen og efter rejsen
Ubenyttede billetter kan tilbagebetales. Det skal ske senest midnat dagen før afrejse. Billetter til korte rejser kan dermed ikke tilbagebetales, når salgsdato og gyldighedsdato er identisk, og heller ikke på den dato, der er gyldighedsdatoen.

Køb af enkeltbillet til korte rejser (2-8 zoner) via SMS
Ønsker du at købe SMS-billet til flere personer, skal de købes enkeltvis.

Billetten skal være købt i påstigningszonen og modtaget på din mobiltelefon, inden du stiger på bus, tog eller metro. Hvis du ikke modtager din SMS-billet inden for få minutter, skal du bestille en ny, eller købe anden rejsehjemmel.

En SMS-billet er kun gyldig på den telefon, hvortil den er købt. Det er ikke lovligt at ændre i, kopiere eller videresende SMS-billetter.

 

3.2 Enkeltbilletter til lange rejser (9 zoner eller flere)

Du kan købe enkeltbilletter til lange rejser til:

 • Voksen
 • Barn
 • Pensionist
 • Cykel (se afsnit 8.1)
 • Hund


Enkeltbilletter til 9 zoner eller flere kan købes:

 • På DSBs og Metros stationer (automater og betjent salg)
 • På visse lokaltog stationer i på Sjælland og Lolland (automater)
 • På visse Lokaltogs betjente salg
 • I DOT app og DSB app
 • dsb.dk
 • shop.arriva.dk
 • I Arriva Tog app


I alle salgskanaler sælges billetter til brug her og nu. Det er også muligt i enkelte salgskanaler at købe billet med henblik på senere afrejse (forsalg).
Billetten kan ikke købes i busserne, bortset fra enkelte udvalgte ruter .

Gyldighed og brug
Enkeltbilletten er gyldig til én naturligt fremadskridende rejse fra afrejsezonen til destinationszonen med tog, metro og busser. Der er dermed tale om en enkeltbillet, der gælder til én rejse, hvor der ikke kan rejses retur eller tilbage mod udgangspunktet, og hvor rejsen ikke krydser sit eget spor. Det er tilladt at skifte til et andet transportmiddel, blot den samlede rejse ikke bliver dyrere end den oprindelige enkeltbillet, fx skift fra tog til bus i samme relation. Ved skift af transportmiddel skal den fortsatte rejse påbegyndes ved første mulige lejlighed efter skift.

Billetten har tidsgyldighed i det trafikdøgn (kl. 04:00 – 03:59), som den er udstedt til. Du vælger således selv, hvornår rejsen påbegyndes inden for trafikdøgnet, men så snart rejsen er påbegyndt, er billetten kun gyldig indtil denne rejse er afsluttet. Efter rejsen er afsluttet, bortfalder gyldigheden til fri omstigning i startzonen eller -zonerne, men billetten er fortsat gyldig til et ubegrænset antal rejser inden for billettens tidsgyldighed i den eller de omstigningszoner ved slutdestinationen, der er påtrykt billetten.

Trafikdøgnet fremgår af billetten. Trafikdøgnet går fra kl. 04.00 til kl. 03.59 den følgende dag. Billetten er dog gyldig mindst 5 timer efter udstedelsestidspunktet. Dvs. en kunde, som fx køber en enkeltbillet til en lang rejse kl. 02:00, kan rejse frem til kl. 07:00. Rejsen er således ikke bundet til en bestemt afgang.

Enkeltbilletter til 9 zoner eller flere udstedt i busser gælder i 5 timer fra udstedelsestidspunkt og kan kun anvendes til rejser med Movias busser.

Billetter kan benyttes til en kortere strækning end den, der står på billetten.

Skal du foretage en returrejse skal du købe 2 enkeltbilletter.

Ruter
Når en billet indeholder en ruteangivelse, dvs. at der på billetten er angivet en via-zone, skal den anvendes på denne rute. På billetter, hvor der er angivet en via-zone, er billetten dog altid gyldig til en rute til samme destination, hvor ruten har samme pris eller er billigere, end den rute, der er betalt for.

Når en billet ikke indeholder en ruteangivelse, forudsættes det, at den korteste rute mellem afrejse- og destinationszonen anvendes på rejsen.

For at være en naturlig rejsevej skal rejsevejen være et realistisk rute-alternativ for den pågældende relation, således som eventuelle via-angivelser angiver. Det betyder, at rejsetiden via denne rejsevej ikke må være uforholdsmæssigt længere end øvrige naturlige rejseveje. Enkeltbilletten gælder altså ikke i zoner, der er på en unødvendig omvej for den pågældende relation.

Tilslutningskørsel i start- og destinationszonen
Enkeltbilletten er gyldig til ubegrænset rejse med tog, metro og bus i den eller de afrejse- og destinationszoner, der er angivet på billetten i hele kalenderdøgnet (kl. 00:00 – 23:59). Når destinationszonen er nået, bortfalder gyldigheden i afrejsezonen.

Ombytning/ændring
Ombytning eller ændring af en billet skal ske senest på billettens gyldighedsdag. Billetter købt i DSB netbutik eller DSB app skal ombyttes eller ændres senest dagen før billettens gyldighedsdag.

Refusion før rejsen og efter rejsen
Ubenyttede billetter kan tilbagebetales. Det skal ske senest dagen før afrejse. Såfremt det kan dokumenteres, at én eller flere personer, der fremgår af billetten, ikke skal foretage rejsen, kan et beløb svarende til billetprisen for denne/disse refunderes. Dokumentation er en påtegning af en togfører.

 

3.3 Billetter til børn og hunde

Børn under 16 år betaler ca. halv pris, når de rejser på billet. To børn kan ikke rejse sammen på én voksenbillet.

Børn under 12 år
Et barn under 12 år betaler børnepris, når det rejser alene, og kan gratis tage et barn under 12 år med på sin billet. To børn under 12 år kan rejse gratis, når de følges med en voksen med gyldig billet eller kort.

Børn på 12-15 år
Et barn på 12-15 år betaler børnepris og kan gratis tage et barn under 12 år med på sin billet.

Børnebilletter følger de samme bestemmelser, som er beskrevet tidligere for henholdsvis billetter til korte og lange rejser.

Børn på 16+ år
Børn, der er fyldt 16 år, betaler voksenpris.

Hunde
Mindre dyr, herunder små hunde, må medbringes gratis i bus, tog og metro efter reglerne for håndbagage i afsnit 4.2 i Landsdækkende rejseregler, forudsat at de under hele rejsen er anbragt i dertil beregnet taske, bur eller transportkasse.

For større hunde, dvs. hunde, som ikke transporteres i en taske, et bur eller lignende og for hunde i ”hundevogn” betales børnepris. Der må højst medtages 1 større hund pr. kunde.

 

3.4 Billetter til pensionister og førtidspensionister

Som pensionist eller førtidspensionist kan du få 25% rabat i forhold til prisen på en ordinær enkeltbillet, ved køb af en billet på 4 zoner og derover, dog ikke ved køb i busserne.

Billetten kan købes

 • På DSB’s og Metroens stationer (automater og betjent salg)
 • På visse lokaltog stationer på Sjælland og Lolland (automater)
 • På Lokaltogs betjente salg
 • I DSB’s app
 • dsb.dk
 • shop.arriva.dk
 • I Arriva Tog app

 

Du kan købe enkeltbilletter på 4 zoner og derover med 25% rabat, hvis du er fyldt 65 år eller har et DSB legitimationskort for førtidspensionister. Dokumentationen skal kunne fremvises ved kontrol under rejsen. Det samme gælder for Rejsekort med kundetype pensionist, hvor du også får 25%.

Billetter til pensionister og førtidspensionister kan benyttes hele døgnet.

Pensionistbilletterne følger de samme bestemmelser, som er beskrevet tidligere for billetter til korte og lange rejser.