Flexrute Barn

Movia har indgået aftale med kommuner i Region Hovedstaden om, at Movia har ansvaret for at udbyde og administrere kørselsordninger for kommunerne. I den forbindelse vil vi gerne informere om de servicekrav og andre forhold, som er gældende for kørslen. Movia har indgået kontrakter med forskellige vognmænd/operatører, som udfører kørselsopgaverne.

Børn og unge med særlige behov

Hver dag bliver en stor del børn og unge kørt til og fra dagtilbud, undervisning og fritidstilbud med de kommunale kørselsordninger. Kørselsordningerne
er visiteret i henhold til enten Folkeskoleloven eller Serviceloven.

Tilmelding / afmelding

For at sikre en god kørselsplanlægning er det skolen eller dagtilbuddet, der tilmelder og framelder til kørslen. Der kan gå op til 14 dage fra tilmeldingen, til der foreligger en permanent kørselsløsning – en rute.

Den daglige kørsel

For at gøre kørslen så sikker som mulig for borgerne, er der stillet krav til operatørerne om, at kørslen kun må udføres i busser/biler, der er synet og sikkerhedsgodkendt.

Alle chauffører har børneattester og er informeret om de aftaler, der er indgået om kørslen og reglerne. Herudover har førerne gennemført kursus i befordring af
bevægelseshæmmede samt kursus i udvidet førstehjælp.

For at skabe trygge rammer i forbindelse med kørslen kan I forvente følgende af chaufføren:

 • At vognen aldrig efterlades uden opsyn, når der er passagerer i
 • At ingen bliver sat af, uden der er kontakt med en ansvarlig voksen
 • At alt og alle er korrekt fastspændt, inden kørslen starter
 • At der bæres synlig legitimation med navn
 • At I vil blive kontaktet ved mere end 15 minutters forsinkelse.

Planlægningen

Vognmanden udarbejder i august måned en grundplan for ruterne, således at køretiden kan overholdes. Det er vigtigt af hensyn til planlægningen, at alle
informationer om mødetider, SFO-ordninger, brug af hjælpemidler m.v. bliver meddelt til skole, tilbud og vognmand.

Tidspunktet for afhentning tilrettelægges efter, hvornår den enkelte skal møde. De, der bor længst væk fra skolen/institutionen, vil som udgangspunkt blive hentet først, og de, der bor tættest på, bliver hentet sidst.

Da der er mange, som bruger kørselsordningen, er det desværre ikke praktisk muligt at imødekomme individuelle ønsker til afhentnings- og afleveringstidspunkter.

I vil af vognmanden eller skolen blive informeret om kontaktnumre samt de ruteplaner, der vil være gældende.

Ændringer omkring adresse, ferie og aflastning

I skal give besked om ændringer til vognmanden, skolen, dagtilbuddet og Movia ved:

 • Permanent adresseændring
 • Aflastningskørsel, minimum 4 uger før
 • Ferier, minimum 4 uger før
 • Fridage udover de skemalagte.

I kan medvirke til at få den daglige kørsel til at fungere ved at:

 • Stå parat ved afhentningsstedet ca. 5 min før den aftalte tid
 • At være der til at tage imod jeres pårørende, når de kommer hjem med bussen. Chaufføren er kun forpligtet til at vente 3 minutter ud over aftalt tid
 • Det er meget vigtigt, I er klar, fordi forsinkelse ét sted fører til forsinkelser på resten af ruten for de andre passagerer.

Sygdom

 • Sygdom skal meldes til vognmanden så hurtigt som muligt
 • I skal selv raskmelde jer til vognmanden
 • Ved pludselig opstået sygdom i skole eller daginstitution vil hjemkørsel kunne ske efter nærmere aftale.

Hvis bussen er forsinket eller ikke kommer

Ved forsinkelser på mere end 15 min. i forhold til aftalt tid, så ring til vognmanden.

Ved klager eller lignende

Er der noget I er bekymrede over eller utilfredse med, så kontakt dit tilbud - de hjælper dig videre.

Vigtigt at vide er:

 • Der køres som udgangspunkt ikke i skemalagte ferier, medmindre der foreligger godkendelse fra kommunen, og vognmanden har fået besked
 • Køretiden for førskolebørn er maksimum 60. min pr. tur
 • Køretiden for skolebørn er maksimum 75 min. pr. tur
 • Hvis I bliver forhindret i at tage imod jeres pårørende til den aftalte tid, skal I hurtigst muligt give besked til vognmandens servicetelefon
 • Hvis I ikke giver besked, er det chaufførens pligt at køre jeres barn/pårørende til den lokale politi station eller den sociale døgnvagt. Hvordan I skal forholde jer i den situation, kan I få at vide på dagtilbuddet eller skolen
 • Hvis I skulle have brug for enten solokørsel eller ledsaget kørsel – kontakt da jeres kommunale sagsbehandler.

Kontaktinfo

Operatør, dagtilbud og skole kontaktes som anført i de udleverede informationsbreve.

Flextrafik Rute kontaktes pr. mail:
rute@moviatrafik.dk