Flexrute Voksen

Movia har - på vegne af kommunerne i Region Hovedstaden – ansvaret for at udbyde og administrere lovpligtig handicapkørsel (Serviceloven). Vi vil derfor gerne oplyse om, hvad I kan forvente til kørslen.

Kørsel af borgere med særlige behov

Hver dag bliver mange borgere kørt til og fra værksteder og dagtilbud med den lovpligtige kommunale kørselsordning.

Tilmelding og framelding

Det er værkstedet/dagtilbuddet, der tilmelder og framelder brugerne. Der kan gå op til 14 dage fra tilmelding, til borgeren er sat på et rutetilbud.

Den daglige kørsel

For at gøre kørslen så sikker som mulig for dig/jer, er det et krav, at alle busser/biler synes og sikkerhedsgodkendes mindst en gang årligt.
Alle chauffører kender reglerne. De har gennemgået kurser i udvidet førstehjælp og kørsel med handicappede/bevægelseshæmmede.
For at skabe trygge rammer for kørslen, kan du/I forvente følgende:

  • At chaufføren aldrig efterlader vognen uden opsyn, når der er passagerer i
  • At chaufføren ikke sætter nogen af, uden der er kontakt med en ansvarlig voksen
  • At chaufføren sørger for, at alt og alle er korrekt fastspændt, inden kørslen starter
  • At chaufføren bærer synlig legitimation med navn
  • At I bliver kontaktet af chaufføren/vognmanden ved mere end 15 minutters forsinkelse.

Planlægningen

Vognmanden udarbejder en grundplan for ruterne, således at køretiden på maksimalt 75 minutter overholdes.
Tidspunktet for afhentning tilrettelægges efter, hvornår den enkelte skal møde. De, der bor længst væk fra tilbuddet, vil som udgangspunkt blive hentet først, og de, der bor tættest på, bliver hentet sidst.
Af hensyn til planlægningen er det vigtigt, at alle oplysninger om mødetider, handicaps, brug af hjælpemidler mv. bliver meddelt tilbuddet og vognmanden. I vil af vognmanden eller værkstedet/tilbuddet blive informeret om de ruteplaner, der vil være gældende.
Da der er mange, som bruger kørselsordningen, er det desværre ikke praktisk muligt at imødekomme individuelle ønsker til afhentnings- og afleveringstidspunkter.

Ændringer

Ændringer omkring adresse, ferie og aflastning. I skal give besked om ændringer til vognmanden, tilbuddet og Movia ved:

  • Permanent adresseændring
  • Aflastningskørsel, minimum 4 uger før Ferier og fridage, minimum 4 uger før.

Sygdom

Sygdom skal meldes til vognmanden så hurtigt som muligt.
I skal selv raskmelde jer til vognmanden.
Ved pludseligt opstået sygdom i daginstitution vil hjemkørsel kunne ske efter nærmere aftale.

 
Solokørsel/ledsager

Hvis I skulle have brug for enten solokørsel eller ledsaget kørsel – kontakt da jeres kommunale sagsbehandler.

Hvis bussen er forsinket eller ikke kommer

Ved forsinkelser på mere end 15 min. i forhold til aftalt tid – ring til vognmanden.
I kan hjælpe til at få den daglige kørsel til at fungere bedre ved at:

  • Stå parat ved afhentningsstedet ca. 5 min før den aftalte tid
  • Være parat til at tage imod jeres pårørende, når de kommer hjem med bussen
  • Chaufføren er kun forpligtet til at vente 3 minutter ud over aftalt tid.

Det er meget vigtigt, I er klar til aftalt tid, fordi forsinkelse ét sted fører til forsinkelser for de andre passagerer på resten af ruten.

Hvis I bliver forhindret i at tage imod til den aftalte tid, skal I hurtigst muligt ringe besked til vognmanden.

Hvis I ikke giver besked, er det chaufførens pligt at køre jeres barn/pårørende til den lokale politistation eller den sociale døgnvagt. Hvordan I skal forholde jer i den situation, kan I få at vide på værkstedet/dagtilbuddet.

Ved klager eller lignende

Er der noget, I er bekymrede over eller utilfredse med, så kontakt tilbuddet, som vil hjælpe jer videre.

Kontaktinfo

Vognmand, dagtilbud og skole kontaktes som anført i de udleverede informationsbreve.

Flextrafik Rute kontaktes pr. mail:
rute@moviatrafik.dk