Spring menu over

Stillings- og personprofil Økonomichef

Fakta om rekrutteringen

Stilling
Økonomichef

 

Refererer til
Ressourcedirektør Eskil Thuesen

 

Ansættelsesforhold
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og Akademikere i kommuner samt ”Aftale om aflønning af chefer i kommuner og regioner”.
Løn forhandles individuelt med relevant organisation.

Nettolønnen tillægges en pension på 20,74 pct.

 

Tiltrædelse
1. december 2022 eller snarest derefter

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Ressourcedirektør Eskil Thuesen på telefon 20 35 74 76
HR-chef Thomas Damgaard på telefon 36 13 15 00
Lars Muusmann, MUUSMANN, på telefon 40 76 72 27

 

Søg stillingen på
https://muusmann.career.emply.com/ad/okonomichef-movia/cvm9qz

 

Ansøgningsfrist er den 2. oktober 2022.

 

Processens forløb
Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som ansøgere bedes notere, idet der ikke kan påregnes afvigelser herfra.

 

1. samtaler: Torsdag den 6. oktober.
Test: Tirsdag den 11. oktober.
2. samtale: Torsdag den 27. oktober.

Indledning
Stillings- og personprofilen indeholder en beskrivelse af Movia som organisation, økonomichefens opgaver, samt krav og ønsker til økonomichefens kvalifikationer og kompetencer.
Stillings- og personprofilen vil blive anvendt som grundlag for:

 • Dialog om stillingen med potentielle kandidater
 • Testforløb og samtaler med kandidater
 • Vurdering af kandidaternes egnethed til stillingen

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer deres interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte ressourcedirektør Eskil Thuesen på telefon 36 13 16 10, HR-chef Thomas Damgaard på telefon 36 13 15 00 eller Lars Muusmann, MUUSMANN, på telefon 40 76 72 27 med henblik på en fortrolig og uforpligtende drøftelse om eventuelle muligheder i stillingen.

Yderligere oplysninger om Movia kan læses på hjemmesiden www.moviatrafik.dk Her findes bl.a. følgende:

 • Årsberetning 2021
 • Forretningsplan 2018-2021(som fortsat er gældende)
 • Mobilitetsplan 2020
 • Tænk Grønt

Økonomichefens opgaveportefølje
Økonomichefen har personalemæssig reference og refererer direkte til den administrerende direktør i vigtige økonomiske og ressourcemæssige sager eller til Movias bestyrelse og forelægger budget og regnskab for bestyrelsen og repræsentantskabet.

Økonomichefen er som områdechef ansvarlig for hele økonomiområdet. Økonomi består inklusive økonomichefen af ca. 40 medarbejdere fordelt på tre teams: Økonomistyring, Økonomidrift og Økonomiafgifter. Der er en teamleder for Økonomidrift og Økonomiafgifter, mens økonomichefen selv har den direkte ledelse af de ca. 16 medarbejdere i Økonomistyring.

Økonomienhedens medarbejdergruppe udgør et stærkt og fagligt kompetent hold – både i relation til varetagelse af de specifikke opgaver, ligesom der er et velfungerende tværgående samspil mellem de tre teams. Økonomichefen kan dermed i hovedsagen koncentrere sig om ledelsen af enheden, den strategiske sparring med den øverste ledelse, det tværgående interne samarbejde og samspil og om samarbejdet med Movias mange eksterne interessenter og samarbejdspartnere.

Økonomichefens hovedopgaver er, at:

 • Forestå den samlede ledelse af økonomienheden
 • Varetage opgaver med budgetlægning, opfølgning, regnskab og bogføring – og herudover har Økonomi ansvaret for passagertal og Movias indtægter. En stor del af indtægterne beror på samarbejdet med særligt DSB og Metro, som Movia har et indtægtsdelingsfællesskab med i forhold til takster i den kollektive transport. Blandt de væsentlige opgaver omkring indtægter er et landsdækkende arbejde for at reformere taksterne for unge og studerende og sammen med DSB, Metroselskabet og Transportministeriet at implementere en ny model for indtægtsdeling i DOTs område.
 • Sikre understøttelse af såvel bestyrelse og direktion som kommuner og regioner i håndtering af økonomiske og ressourcemæssige forhold i bred forstand. Et fokusområde forventes at være de økonomiske udfordringer forbundet med færre indtægter, fordi passagerne og dermed billetindtægterne ikke er fuldt tilbage efter covid-19. Samtidig betyder stigende priser, ikke mindst på brændstof, at udgifterne er stigende for såvel bus- som flextrafik.
 • Give støtte og sparring til den administrerende direktør omkring økonomiske, politiske og strategiske sager og større projekter. Opgaver kan være i relation til fremadrettede strategier, prognosticering af Movia’ s aktivitetsniveau, indtægter mv., og håndtering af inflationsafhængige udfordringer.
 • Varetage besvarelse af forespørgsler fra medierne om økonomiske og ressourcemæssige forhold.
 • Varetage ansvar for pipeline af projekter og initiativer til indfrielse af Movias mål om administrativt effektiviseringskrav på 2,9 pct. årligt frem til 2025, herunder projekter vedrørende digitalisering og databaseret effektivisering.
 • Varetage ansvaret for opfølgning på kontrolafgifter, dvs. følge op på at kontrolafgifter betales korrekt. Dette er hovedopgaven i Økonomiafgifter, og sammen med teamlederen skal der holdes fokus på produktivitet og arbejdsglæde hos medarbejderne.

BRT (Bus Rapid Transit) er et af Movias profilerede udviklingsområder, og arbejdet med BRT-løsninger indebærer sandsynligvis, at Movia skal bidrage til tilrettelæggelse af og styringen af økonomien i anlægsperioden, og hvor økonomichefen vil få en central rolle.

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer
Økonomichefen skal være en strategisk leder, der er i besiddelse af stor analytisk og økonomifaglig kapacitet, og som formår at opfange udviklingstendenser, se muligheder og skabe sammenhænge og helheder i opgaveløsningen. Økonomichefen skal have tydeligt strategisk overblik med fokus på både at sikre stabil drift og langsigtet udvikling. Økonomichefen skal være struktureret, effektiv og handlekraftig og herigennem sikre fremdrift i opgaveløsningen.

Økonomichefen skal være en motiverende leder, der formår at skabe følgeskab og fællesskab blandt medarbejdere og lederkolleger. Økonomichefen skal praktisere en åben, delegerende og dialogbaseret ledelsesstil, hvor retning og rammer fremstår klart, og som er afstemt i forhold til kompetencer og potentialer. Samtidig skal økonomichefen have en naturlig autoritet, der legitimerer, at økonomichefen konstruktivt kan udfordre chefkolleger, herunder den adm. direktør.

Den nye økonomichef skal være resultat- og handlingsorienteret og være i stand til at samle og stå i spidsen for et økonomiområde med et højt ambitionsniveau og en tydelig faglig og servicemæssig identitet. Økonomichefen skal have ledelsesmæssig og faglig styrke til at skabe mening, sætte fælles retning og tydelige mål for enheden og sikre tværgående samspil på tværs af de områder i Movia.

Økonomichefen skal være i besiddelse af gode relations- og netværkskompetencer og kunne agere kompetent i en politisk styret organisation og med mange relationer og samarbejder internt og eksternt. Med gode samarbejdsevner skal økonomichefen bidrage til at udbygge det tillidsfulde samarbejde på tværs af organisationen.

Økonomichefen skal være forretnings- og serviceorienteret og kunne samtænke drift, service og udvikling af økonomiområdet. Økonomichefen forventes at have erfaring med styring af en større økonomi og projekter og have lyst til at indgå i tæt samarbejde med medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører.

Den nye økonomichef skal være en åben og dygtig kommunikator, der trives med at formidle budskaber og informationer til alle ledelsesniveauer, skriftligt og mundtligt, og fremlægge komplicerede problemstillinger på klar og tydelig vis.

Økonomichefen forventes at orientere sig imod Movias ledelsesgrundlag, som ses længere nede i dokumentet. Det forventes tilsvarende, at økonomichefen er eller hurtigt bliver fortrolig med TM1, som er et IBM Planning Analytics system, BCOP samt Excel og Power BI.

Uddannelse og erfaring
Økonomichefen skal have relevant akademisk uddannelse og relevant erhvervsfaring fra privat eller offentlig virksomhed og fremstå med en solid administrativ og politisk forståelse.

Erfaring med strategiudvikling, porteføljestyring og procesoptimering vægtes ligeledes.

Om Movia
Kollektiv transport er en del af den offentlige velfærd. De fleste har en holdning til kollektiv transport, og mange er meget afhængige af den for at få deres hverdag og sociale liv til at hænge sammen. I Movia arbejder vi for at sikre god og klimavenlig mobilitet overalt på Sjælland, så den kollektive transport kan være et attraktivt valg på tværs af transportformer. Man skal kunne bo og arbejde i hele den sjællandske geografi.

Movia er Danmarks største mobilitetsselskab med en samlet årlig økonomi på knap 5 mia. kroner, heraf ca. 2 mia. kr. i indtægter. Vi servicerer godt 210 mio. passagerer hvert år i vores busser, lokaltog og flextrafik. Movias mobilitetsaktiviteter dækker hele Sjælland og øerne, hvor knap 80 pct. af den kollektive transport i Danmark afvikles. Movia ejer 75 pct. af Lokaltog A/S, som står for al lokalbanetrafik på Sjælland og er Danmarks næststørste jernbaneoperatør.

Movia er medejer af Rejsekort og Rejseplan A/S (30%) og tager aktivt ejerskab til selskabet og arbejdet med at udvikle en national Mobility As A Service App (MaaS) til forventet introduktion i markedet fra 2024. Movia er også en aktiv del af DOT, Din Offentlige Transport, som er et lovpligtigt kundevendt salgs-, markedsførings-, køreplans- og trafikinformationssamarbejde, som drives af Movia, DSB og Metroselskabet i forening. DOT dækker hele Sjælland og øerne. Movia ejer derudover 33 pct. af FlexDanmark sammen med de øvrige fire regionale trafikselskaber i Danmark. FlexDanmark leverer den nødvendige it-infrastruktur til planlægning af al demand-responsive mobilitet i Danmark.

Det er de 45 kommuner og 2 regioner på Sjælland og øerne, som bestiller og betaler den offentligt finansierede bus-, lokaltog- og flextrafikdrift på Sjælland. Samarbejde med kommuner og regioner, og rådgivning af vores ejere, er derfor fundamentalt i tilrettelæggelsen af den kollektive transport og udgør en væsentlig del af Movias kerneydelse. Det mobilitetsserviceniveau, som aftales med kommuner og regioner, udbyder Movia til private operatører.

Movia er derfor både et indkøbs-, udviklings- og koordinationsfællesskab.

Movia ejes af de 45 kommuner og de to regioner på Sjælland. Movias bestyrelse består af 9 medlemmer – primært borgmestre. Formandskabet består af borgmester i Hillerød, Kirsten Jensen, som er bestyrelsesformand, og borgmester Gert Sørensen, Sorø Kommune, som er næstformand.

Movia blev etableret 1. januar 2007 som et fælleskommunalt selskab som led i Kommunalreformen, og er reguleret gennem ”Lov om trafikselskaber i Danmark”. Movias mission er at ”levere grøn mobilitet, der hænger sammen for alle”. Visionen er at ”arbejde for, at kollektiv transport er et attraktivt mobilitetsvalg”. Movia beskæftiger ca. 425 årsværk. Hovedsædet er i Valby, og der er et lokalt kontor i Herlev.

Movia er grundlæggende inde i en god udvikling. Virksomheden har gennem de seneste fem år styrket sit image med fokus på fælles produktudvikling i sektoren. Movia har evnet at fastholde kunder trods servicetilpasninger og fået de fleste kunder tilbage efter covid-19-krisen. Endelig er Movia langt med den grønne omstilling: 25 pct. af busdriften vil ved udgangen af 2022 vil være omstillet til el, og Lokaltog har igangsat indfasning af batteritog.

Forretningsplan & mobilitetsplan
Bestyrelsen beslutter Movias forretningsplan, som sætter retning for vores arbejde og virksomhed. Det planlægges, at bestyrelsen i 2022 tager stilling til en forretningsplan, der dækker bestyrelsesperioden frem til 2025. Arbejdet med den ny forretningsplan og strategi pågår. Den nye forretningsplan bygger på erfaringerne fra den nuværende strategi med fokus på mobilitet på hele Sjælland, en kollektiv transport, der er for alle, samt fortsat grøn omstilling og udnyttelse af ny teknologi, der kan give bedre service til kunderne.

Movia har i 2020 besluttet en fælles mobilitetsplan med de 45 kommuner og 2 regioner i vores område. Mobilitetsplanen, som kan læses i sin helhed på vores hjemmeside, er kommunernes og regionernes aftale med hinanden om, hvilke aktiviteter, der skal prioriteres i udviklingen af den kollektive mobilitet de kommende fire år. Planen sætter retning for Movias mobilitetsarbejde og skal understøtte arbejdet med at skabe konkurrencedygtig kollektiv transport, vinde kunder efter covid-19-krisen og genetablere indtægterne.

Den kollektive transport er udviklet de senere år med mere metro, udbygning af banenettet og nye mobilitetsløsninger som plustur, forsøg med samkørsel mv. Movia arbejder på at styrke dette med højklasset, trængselsfri bustransport (BRT) i hovedstadsområdet og en række købstæder. Staten har afsat 1½ mia. kr. til at medfinansiere BRT-strækninger, og Movia samarbejder med Vejdirektoratet, regionen og de involverede kommuner om at realiseres projekterne.

Movia arbejder på at styrke mulighederne for at kombinere mobilitetsformer og styrke sammenhængen i den kollektive transport. Det kræver gode data, professionel økonomistyring, god dialog og vilje til at samarbejde på tværs af myndigheder. Movia skal følge med udviklingen. Der skal fokuseres på sammenhængende mobilitet, der kan øge værdien af den kollektive transport, som kommuner og regioner beslutter for borgerne og virksomhederne på Sjælland.

Organisation og ledelse
Movia ledes af en bestyrelse, udpeget af de 45 kommuner og 2 regioner på Sjælland. Bestyrelsen består af 9 medlemmer: To medlemmer fra regionerne – en repræsentant fra Region Hovedstaden og en fra Region Sjælland. Den kommune, der yder det største tilskud til trafikselskabets finansiering, har ret til en plads i bestyrelsen. For Movia er det Københavns Kommune. De øvrige 44 kommuner i Movias område udpeger de resterende 6 medlemmer. Bestyrelsen konstitueres efter kommunal- og regionsvalg. Movias bestyrelse er valgt for perioden 2022-2025 og består af:

 • Kirsten Jensen, bestyrelsesformand og borgmester i Hillerød (A)
 • Gert Jørgensen, næstformand og borgmester i Sorø Kommune (C)
 • Kenneth Gøtterup, borgmester i Dragør Kommune (C)
 • Christoffer Buster Reinhardt, Region Hovedstaden (C)
 • Bent Hansen, borgmester i Gribskov Kommune (V)
 • Ole Vive, borgmester i Faxe Kommune (V)
 • Simon Hansen, borgmester i Guldborgsund Kommune (A)
 • Yildiz Akdogan, borgerrepræsentant i Københavns Kommune (A)
 • Felex Pedersen, Region Sjælland (A)

Direktionen består af administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen, plandirektør Per Gellert, ressourcedirektør Eskil Thuesen samt direktør for kunder og kommunikation Malene Holmgaard Fris. Den samlede ledelse består af den administrerende direktør, de tre direktører og 13 områdechefer. Direktionen sætter de strategiske mål og sigtelinjer for Movia, og områdecheferne leder det daglige operative arbejde.

Ledelse er et vigtigt element i fremdriften og realiseringen af Movias forretningsplan og opgaveløsning. Movia har igennem flere år målrettet arbejdet med udviklingen af den sammenhængende ledelsesopgave.
Movias organisation består af tre forretningsenheder:

 • Forretningsenheden Kunder og Kommunikation (KOK) dækker Movias kommercielle aktiviteter rettet mod kunderne af Movias produkter. KOK er ansvarlig for den kommunikative og IT-understøttende dialog med kunderne, og ansvaret for samarbejdet med 3. parts leverandører og samarbejdspartnere ift. kommercielle aktiviteter. KOK varetager driften af de interne kontorsystemer og GDPR-sikkerheden. Formålet med KOK er en fortsat udvikling af produkter og services til kunderne, løbende kommunikation og information samt understøttelse af digitalisering af produkter, information og processer.

 • Forretningsenheden Trafik og Planlægning (TOP) dækker Movias operationelle arbejde i form af planlægningsopgaver, herunder rådgivning, udvikling af mobilitetsydelser, udbud og styring af operatørkontrakter, køreplanlægning samt udvikling og drift af Movias kørselsordninger i flextrafikken. Formålet med TOP er at skabe sammenhæng mellem ejernes behov for planlægning af kollektiv transport og operatørmarkedernes effektivitet.

 • Forretningsenheden Ressourcer og Drift (ROD) dækker Movias drifts- og koncernstyrings-opgaver, herunder ressourcestyring og udvikling af Movias virksomhed. ROD omfatter Økonomi, Drift, Direktionssekretariat og HR. Formålet med ROD er at løse drifts- og koncernopgaver samt ledelsesbetjening med høj grad af effektivitet. RODs opgaveportefølje skal løbende markedsafprøves.

Movia har en forretningsstruktur, der afspejler, at mange opgaver og ressourcer går på tværs i organisationen. Movias integrator-rolle skal føre til mere tværgående samarbejde i takt med udviklingen i omverdenens forventninger til opgaveløsningen i Movia. I forretningsstrukturen kan opgaver og ressourcer efterspørges og anvendes mere dynamisk mellem områderne.

Movia har et velfungerende økonomiområde med fagligt dygtige medarbejdere og gode samarbejdsrelationer såvel på tværs af organisationen som eksternt i samspil med de øvrige trafikvirksomheder, ejerkredsen af kommuner og regioner samt Transportministeriet, KL og Danske Regioner.

Movias organisation, september 2022
Spillebanen: Movias ledelsesgrundlag

Andet
Der er nedsat et ansættelsesudvalg, der består af følgende medlemmer:

 • Ressourcedirektør Eskil Thuesen
 • Plandirektør Per Gellert
 • HR-chef Thomas Damgaard

I ansættelsesforløbet indgår 2 samtaler samt et testforløb gennemført med bistand fra MUUSMANN, som deltager i hele forløbet.