Spring menu over

Åben flextrafik

Flextur
Med flextur har kommunerne mulighed for at tilbyde borgerne et kollektivt trafiktilbud i områder, hvor buslinjernes selvfinansieringsgrad ikke er tilstrækkelig.

Flextur er et kollektiv transport tilbud til borgere, der bor langt fra den rutebunden kollektiv transport, men anvendes også i stor grad af borgere, der er gangbesværet, og derfor har svært ved at gå ned til nærmeste busstoppested. Som udgangspunkt kan flextur benyttes til alle rejseformål og destinationer i og imellem kommuner, der er tilknyttet flextur. Til forskel fra den traditionelle kollektive transport er flextur behovsstyret og adresse baseret transport. Det vil sige, at passagererne selv kan vælge, hvornår de ønsker at blive afhentet – inden for det fastlagte serviceniveau – og mellem hvilke adresser, de ønsker at rejse. Dermed kan flextur løse et transportbehov på områder, hvor den traditionelle kollektive transport ikke dækker, eller hvor passagergrundlaget ikke er tilstrækkeligt til egentlige rutebusser. Ved at indføre flextur har mange kommuner kunnet prioritere ressourcerne til rutekørsel, der hvor der er det største passagergrundlag og –potentiale. Nogle kommuner vælger endvidere at benytte indførslen af flextur til at justere reglerne for visitering til den kommunalt visiterede kørsel og i stedet henvise nogle borgere til flextur.

Borgerens pris for kørsel
Kommunerne bestemmer selv hvilken takst, det skal være muligt for borgerne at køre med, på de ture der starter i kommunen. Der kan enten køres med Kommunetakst til 27 kr. inkl. de første 10 km, eller Grundtakst til 41 kr. inkl. de første 10 km. Alle de ture der krydser en kommunegrænse køres altid på Grundtaksten.

Kommunens tilskudsbehov
Der er ikke nogen fast pris for kommunens samlede omkostninger til en flextur. I gennemsnittet er tilskudsbehovet inkl. andre driftsudgifter på 150 kr. pr. tur. Tilskudsbehovet varierer alt afhængigt af samkørsels-graden, længden på turen og vognkapacitet på det pågældende tidspunkt.

Plustur
Med plustur har kommunerne mulighed for at tilbyde passagererne et kollektivt trafiktilbud til de passagerer, der ikke kan komme det første eller sidste stykke af rejsen med traditionel kollektiv transport. Plustur kan kun bestilles, når der ikke er andre offentlig transport muligheder, og det derfor er nødvendigt at køre passageren med plustur til eller fra et skiftested, hvor der kan rejses med bus eller tog. Ved at tilbyde plustur sikrer kommunen, at der er et fleksibelt kollektiv transport tilbud på de tidspunkter, hvor der er langt mellem busafgangene eller til de steder, hvor der overhovedet ikke kører bus eller tog. Dermed kan plustur løse et mobilitetsbehov på områder, hvor den traditionelle kollektive transport ikke dækker, eller hvor passagergrundlaget ikke er tilstrækkeligt til egentlige rutebusser. Ved at indføre plustur har mange kommuner kunnet prioritere ressourcerne til rutekørsel, der hvor der er det største passagergrundlag og –potentiale.

Plustur planlægges gennem rejseplanen og koordineres med bus, tog og metro. Hvis der kan tilbydes en plustur på rejsen, vises denne når passageren søger på den samlede rejse i rejseplanen. Det er også gennem rejseplanen, at passageren bestiller og betaler rejsen med plustur.  

Passagerens pris for kørsel
En plustur koster altid 24 kr. uanset turens længde.

Kommunens tilskudsbehov
Der er ikke nogen fast pris for kommunens samlede omkostninger til en plustur. I gennemsnittet er tilskudsbehovet inkl. andre driftsudgifter på 170 kr. pr. tur. Tilskudsbehovet varierer alt afhængigt af samkørsels-graden, længden på turen og vognkapacitet på det pågældende tidspunkt.