Spring menu over
Billede af flexbil som holder stille. Foto: Ulrik Jantzen

Movias kontrolpanel

Movias kontrolpanel udfører kontrol med vognmandsvirksomheder, som har kontrakt med Movia om udførsel af Flextrafik, og som har mere end en vogn tilknyttet. Det sker for at sikre, at chaufførernes overenskomstvilkår overholdes, når de kører for Movia Flextrafik.

Baggrund
I 2015 afsagde Højesteret dom i den såkaldte Færch-sag også kaldet NORTRA-dommen. Der har særligt siden NORTRA-dommen kunne spores en stigende bekymring for prisudviklingen i Movias flextrafik-ordninger. Det har skabt næring til mistanke om, at chaufførernes løn- og arbejdsvilkår ligger under det overenskomstfastsatte niveau.

Movias bestyrelse besluttede derfor, at der fra 2017 skulle indføres kontrol med vognmandsvirksomheder og deres eventuelle underleverandører, som har kontrakt med Movia om udførsel af Flextrafik, og som har mere end en vogn tilknyttet.

I 2017 foretog Movia 10 stikprøvekontroller, og i de følgende år har Movia foretaget minimum 20 stikprøvekontroller om året. De vognmandsvirksomheder og underleverandører, som bliver udtaget til stikprøvekontrol, bliver bedt om at indsende relevant dokumentation for løn- og arbejdsvilkår samt dokumentation for den overenskomst, som benyttes. Det er f.eks. ansættelseskontrakter og 3 måneders lønsedler for samtlige ansatte chauffører.


Movias kontrolpanel
Movia indbød i 2017 relevante fagforeninger og arbejdsgiver-organisationer til at deltage i et kontrolpanel. Kontrolpanelet får forelagt de indsendte dokumenter, hvor oplysninger om chaufførerne er anonymiseret. Vognmanden vil være kendt i dokumenterne. På baggrund af de indsendte dokumenter vurderer kontrolpanelet sammen med Movia, om overenskomsterne er overholdt eller ej i forhold til målepunkterne løn, pension, ferie, feriefridage, opsigelsesvarsel og sygdom. Kontrolpanelet giver også en overordnet vurdering af ansættelsesvilkårene. Vurderes det, at overenskomsten ikke er overholdt, vil Movia anmode operatøren om at rette op på fejl og mangler. Såfremt dette ikke efterleves, sender Movia sagen til den tilladelsesudstedende myndighed.

Stikprøvekontroller i 2021
Der er afgørende for Movia, at leverandørerne af flextrafik har samme høje standarder for løn- og arbejdsvilkår, som mobilitetsselskabet selv efterlever. Stikprøvekontrollerne i 2021 af 20 vognmænd og 31 underleverandører viser, at der fortsat er behov for effektiv kontrol.

Hvor kontrollen i 2020 – for andet år i træk – viste en positiv udvikling med færre og mindre alvorlige udfordringer end året før, har de seneste stikprøver i 2021 vist et mindre tilfredsstillende niveau hos flere af vognmændene. Movia har efter dialog med kontrolpanelet stillet krav til de vognmænd, der ikke har orden i løn- og arbejdsvilkår, om omgående at rette op og indsende dokumentation herfor. Det er Movias erfaring, at vognmændene får rettet op på forholdene efter henvendelse fra Movia.

Movia fortsætter arbejdet med stikprøvekontroller i 2022 af 20 vognmænd og deres eventuelle underleverandører. Movias bestyrelse har desuden besluttet at indføre obligatorisk grunduddannelse for vognmænd i Movias flextrafik med ikrafttrædelse af kontrakter, der starter i foråret 2022. Grunduddannelsen skal medvirke til at højne vognmændenes kompetencer og kendskab til deres forpligtelser i forhold til løn- og arbejdsvilkår.


Resultat af stikprøvekontrollen i 2021

  • Movia har udtaget 20 vognmænd og 31 underleverandører til stikprøvekontrol.
  • Stikprøver fra fem vognmænd og fire underleverandører blev behandlet i kontrolpanelet i marts. Fire sager blev lukket, efter vognmændene havde rettet op på mangler og indsendt dokumentation. Én sag endte med, at en vognmands kontrakt blev opsagt på grund af urigtige oplysninger.
  • Stikprøver fra otte vognmænd og 17 underleverandører blev behandlet i kontrolpanelet i august. Resultatet er, at syv sager er afsluttet efter vognmanden/underleverandøren har rettet op på konstaterede fejl og mangler. En sag er fortsat åben. Det er en større sag med et taxaselskab med 15 underleverandører, hvor der er flere fejl og mangler, som selskabet og underleverandørerne er blevet pålagt at rette op på.
  • Stikprøver fra syv vognmænd og mindst 10 underleverandører blev behandlet på kontrolpanelets møde i november. Heriblandt endnu et taxaselskab. En sag er lukket og i de resterende sager er vognmændene i gang med at rette op på fejl og mangler.

 


Yderligere fakta

  • Kørsel af flextrafik for Movia kan kun udføres, hvis operatøren har en tilladelse.
  • En forudsætning for at få en tilladelse er at operatøren overholder en overenskomst.
  • Movia har siden 2017 skærpet kontrollen med løn- og ansættelsesvilkår i Movias flextrafik ved nedsættelse af et kontrolpanel med deltagelse af arbejdsmarkedets parter.
  • I Movias kontrolpanel deltager ATAX, Dansk Industri, Arbejdsgiverforeningen KA, KRIFA, Det Faglige Hus og 3F.
  • I 2017 udførte Movia 10 stikprøvekontroller, og i 2018 udførtes 20 stikprøvekontroller, i 2019 gennemgik kontrolpanelet stikprøver fra i alt 45 operatører. I 2020 foretog Movia i alt 46 stikprøvekontroller, fordelt på 20 operatører og 26 underleverandører til disse.