Spring menu over

Visiteret kørsel

Flexpatient
Kørsel for Region Hovedstaden og Region Sjælland til og fra hospital eller sygehus. Flexpatient, også kaldet den siddende patientbefordring, er kørsel for borgere, der ikke kan benytte bus, tog eller metro, når de skal til behandling eller undersøgelse på et hospital eller sygehus. De største patientgrupper er dialysepatienter og patienter til stråle og kræftbehandling, men stort set alle typer af patienter befordres.

Det er regionernes ansatte på kørselskontorerne, der visiterer borgeren og bestiller kørslen via et webmodul i Movias IT-system. Borgeren får af regionens medarbejder at vide, hvornår borgeren bliver hentet fra hjemadressen. På hospitalerne og sygehusene har personalet også adgang til webmodulet, hvorfra de kan bestille hjemkørsel til patienten uden at skulle kontakte regionens kørselskontor. Patienten følges som udgangspunkt fra entredør til nærmeste indgang ved hospitalet eller sygehuset, men kan følges til og hentes ved afdelingen, hvis der er behov for det.

Flexpatient samkøres som udgangspunkt med de øvrige flextrafik ordninger. Det er regionerne, der i samarbejde med Movia, fastsætter det overordnede serviceniveau for flexpatient.

Spørgsmål vedrørende patientbefordring i Region Hovedstaden
Ring til Kørselsservice Syd på telefon:  38 69 70 00
Gælder kun for patienter, der skal til behandling på Hvidovre, Amager eller Glostrup Hospital

Spørgsmål vedrørende patientbefordring i Region Sjælland
Ring til Befordringsservice på telefon 70 15 35 15

Flexkommune
Er visiteret kørsel til sundheds – og skoletilbud

Med flexkommune kan kommunerne tilbyde transport til borgere, der ikke kan benytte bus, tog eller metro, når de f.eks. skal til læge eller speciallæge, genoptræning eller forskellige skoletilbud. Borgeren skal kontakte sin bopælskommune, der kan visitere borgeren til kørsel via flexkommune. Den ansatte i kommunen, der visiterer borgeren, bestiller kørslen via et webmodul i Movias IT-system.

Borgeren får af kommunens medarbejder at vide, hvornår borgeren bliver hentet fra hjemadressen. Hvis der samtidig bestilles hjemkørsel, vil borgeren også få at vide, hvornår borgeren hentes hos f.eks. lægen efter endt konsultation. Borgeren følges som udgangspunkt fra entredør til nærmeste indgang ved lægehuset, genoptræningscentret osv.

Flexkommune samkøres som udgangspunkt med de øvrige flextrafik ordninger. Det er kommunen, der i samarbejde med Movia, fastsætter det overordnede serviceniveau for flexkommune-kørsel i kommunen.

Er du borger og i tvivl om du kan visiteres til kørsel via flexkommune?
Kontakt din hjemkommune.

Er du ansat i en kommune og har spørgsmål om flexkommune?
Skriv til Movia: flexsupport@moviatrafik.dk

Flexrute
Er visiteret kørsel til en række institutioner for kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Kørslen er for brugere i alle aldre, hvis transportbehov ikke kan løses af den kollektive trafik. Kørslen foregår typisk mellem hjem og f.eks. skole, specialskole, pasningstilbud, beskyttet værksted eller dagcenter. Brugerne er visiteret af kommunen til kørselsordningen, der udføres som planlagt rutekørsel. Det vil sige kørsel i faste ruter, med faste chauffører og til faste tidspunkter, hvor flere brugere kører sammen.

Movia står for administration, udbud, afregning, kontraktopfølgning og rådgivning. Til hver institution er tilknyttet en fast operatør, der planlægger og koordinerer kørslen i samarbejde med institutionen eller kommunen.

Er du eller en anden bruger af flexrute og har spørgsmål til kørslen?
Kontakt institutionen eller operatøren.  

Har du øvrige spørgsmål omkring flexrute?
Skriv til: rute@moviatrafik.dk

Oversigt over institutioner og hvilken operatør, der kører hvor

Flexhandicap 
Er en lovbestemt kørselsordning iflg. Lov om trafikselskaber §11 for svært bevægelseshæmmede, blinde eller stærkt svagsynede borgere. Kommunen visiterer borgerne til kørslen, der køres og administreres af Movia. Når borgeren er tilmeldt med det ansøgningsskema, der skal sendes til Movia, kan borgerne selv bestille sine ture på selvbetjeningen eller på telefon (på samme måde, som der bestilles flextur). Det er lovbestemt at borgeren skal have ret til 104 ture om året, men kommunen kan vælge at bevilge borgeren flere ture. Ligeledes kan kommunen vælge efter behov at bevilge borgeren en kommunalt betalt ledsager, solokørsel, direkte kørsel eller forsædeplads. Hjælpemidler er ikke en særlig bevilling, da disse indgår i handicapkørslen. Er borgeren kørestolsbruger og bor i en trappeopgang, hvor der er behov for hjælp fra en trappemaskine til at komme op og ned af trapperne, er det nødvendigt at Movia inspicerer trappeopgangen, for at tjekke om opgangen er bred nok. Ansøgningsskemaet der skal udfyldes af borgeren og godkendes af kommunen er tilgængeligt på Movias kundeside for flexhandicap brugere.

Borgerens pris for kørsel
Det koster 300 kr. for borgeren i årligt medlems abonnement. Herefter er taksten fastsat efter prisen for en standartbillet med den almindelige kollektive transport. En tur koster 24 kr. for de første 5 km, og herefter er km prisen på 2,40 kr. pr. km frem til 40 km. Efter 40 km er km prisen 1.20 kr. Der kan tages op til 2 medrejsende med på turen, til 50 pct. af turens samlede pris pr. medrejsende.

Kommunens tilskudsbehov
Der er ikke nogen fast pris for kommunens samlede omkostninger til flexhandicap. Tilskudsbehovet varierer alt afhængigt af antal ture, samkørsels-graden, længden på turen og vogn kapacitet på det pågældende tidspunkt.