Spring menu over

Finansieringsmodel

Movias finansieringsmodel fastsætter tilskuddet fra kommuner og regioner efter en række fordelingsnøgler

Finansieringen af Movias aktiviteter - busdrift, Flextrafik, lokalbanetrafik samt fællesudgifter - sker via billetindtægter og tilskud fra kommuner og regioner. Differencen mellem billetindtægter og udgifter til trafikdrift og administration udgør finansieringsbehovet, som fordeles mellem kommuner og regioner efter nedenstående grundprincipper.

Busdrift

  • Buslinjer, som kører i én kommune/region finansieres af pågældende kommune/region.
  • Tilskuddet til buslinjer, som kører i flere kommuner, finansieres for 80 pcts. vedkommende af de pågældende kommuner efter fordelingsnøglen ”timer”. De resterende 20 pct. fordeles på alle kommuner i den pågældende region efter befolkningstallet.

Flextrafik
Kommuner og regioner betaler efter forbrug (udgifter minus indtægter = finansieringsbehov) + administration. Det vil vil sige, at finansieringsbehovet opgøres pr. passager.

Lokalbane
Regionerne Hovedstaden og Sjælland dækker finansieringsbehovet til lokalbanerne i deres respektive områder.

Fællesudgifter
Fællesudgifterne til Movia dækker trafikbestilling, planlægning, billetkontrol, marketing, trafikdrift og kunde-håndtering samt støttefunktionerne HR, IT og økonomi. Desuden indgår pensioner og lån i fællesudgifterne. I overensstemmelse med Movias økonomiske politik budgetteres der med en årlig reduktion i fællesudgifterne på to pct. Rammen for fællesudgifter reguleres med den almindelige pris- og lønregulering. Fællesudgifter finansieres af både kommuner og regioner gennem:

  • Et grundbeløb, som betales af hver region.
  • Øvrige fællesudgifter finansieres af kommuner og regioner efter fordelingsnøglen "timer".