Spring menu over
Billede af flexbil som holder stille. Foto: Ulrik Jantzen

Samlet økonomi Flex

Kørselsordningerne i Flextrafik

Flextrafik er behovsstyret kollektiv trafik, der planlægges efter borgernes individuelle kørselsbehov. Kørselsordningerne kan være lukkede og kun for visiterede borgere eller åbne for alle. Kørslen kan planlægges som variabel kørsel, hvor der køres efter individuelle behov, eller som rutekørsel. 

Handicapkørsel, som er en lovbestemt ordning, beregnet til gangbesværede borgere, der har fået udleveret ganghjælpemidler fra det offentlige. Borgerne skal visiteres til denne ordning.

Patientbefordring, er et lovbestemt kørselstilbud til og fra hospital for borgere i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Borgerne skal visiteres til denne ordning.

Kommunal visiteret kørsel er typisk kørsel til læge, speciallæge, genoptræning med videre. Det er den enkelte kommune, der afgør, om kørselsordningen skal være et tilbud til borgerne og visiterer brugerne til den.

Flextrafik Rute er fast kørsel til blandt andet skole, daghjem og beskyttede værksteder. Det er den enkelte kommune, der afgør, om kørselsordningen skal være et tilbud til borgerne. Det er kommunen, som visiterer brugerne til ordningen.

Flextur er en kørselsordning, der er åben for alle. Det er den enkelte kommune, der afgør, om man vil tilbyde ordningen til borgerne.

Plustur en åben kørselsordning, der fremsøges i rejseplanen, og som alle kan benytte på den del af rejsen, hvor bus eller tog ikke rækker. Det er den enkelte kommune, der afgør, om man vil tilbyde ordningen til borgerne.

Budgetter og estimater udarbejdes på baggrund af det realiserede forbrug i de enkelte kommuner og regioner, tillagt forventninger om forbrugets videre udvikling. Hertil tages der højde for forventninger til udviklingen i kontraktpriserne og udviklingen i passagerindtægterne