Movias økonomi - sammenfatning

Movias økonomi baserer sig på billetindtægter samt tilskud fra kommuner og regioner

Budgettet for Movias tre forretningsområder busdrift, Flextrafik og lokalbanedrift baseres på passagerindtægter, udgifter til operatører samt fællesudgifter, som dækker trafikbestilling, planlægning, billetkontrol, marketing, trafikdrift og kundehåndtering samt støttefunktionerne HR, IT og økonomi . Forskellen mellem udgifter og indtægter udgør tilskudsbehovet fra Movias ejere: Kommunerne og regionerne på Sjælland, Lolland og Falster.

Som en del af budgettet for busdriften udarbejder Movia enkeltbudgetter for alle buslinjer, som tilskudsmæssigt henføres til de enkelte kommuner og regioner. En ændring af budgetforudsætninger for indtægter og/eller udgifter slår derved direkte igennem på kommunernes og regionernes økonomi med en henholdsvis positiv eller negativ efterregulering. 

I overensstemmelse med Movias økonomiske politik fra foråret 2014 budgetteres der med en reduktion i fællesudgifterne på to pct.

Årsregnskab

Årsregnskab:Movia afleverer regnskab i februar måned, og er dermed landets hurtigeste trafikselskab, til at aflevere regnskab. Ved regnskabet opgøres også forskellen mellem kommunernes/regionernes á conto betalinger, og det realiserede tilskudsbehov. Forskellen efterreguleres primo januar følgende år.

Budget

Trafikbestillingsgrundlag: Movia udsender Trafikbestillingsgrundlag i december måned. Trafikbestillingsgrundlaget er en hjælp til kommunernes og regionernes arbejde med trafikbestillingen vedrørende bus- og banedrift. Trafikbestillingsgrundlaget for 2017 udsendes i december 2015.

Anmærkning: forud for kommuner/regioners trafikbestilling, har der været dialog med kommuner og regioner i op til et år – se mere om bestillingsprocessen her 

1. Behandling: er budgettet for det følgende år, baseret på trafikbestillingen fra 1. maj.

2. Behandlingen: er Movias endelige budget for det følgende år, og grundlag for kommuner/regioners á conto betalinger det følgende år.*

* mellem 1. - og 2. behandlingen er en række faktorer så som indeks m.v. låst fast for at øge budgetstabiliteten - der kan forekomme ændringer på baggrund af nye bestillinger fra kommuner/regioner.

Estimat

Estimat 1: første opfølgning på indeværende års budget.
Estimat 2: anden opfølgning på indeværende års budget.
Estimat 3: tredje opfølgning på indeværende års budget.

Budgetsikkerhed ved eksemplet budget 2016

 

  • Budget 2016 1. behandling udsendes og vedtages i juni 2015.

  • Medmindre der aftales ændringer med den enkelte kommune/region, kendes á conto betalinger i 2016 derfor i juni 2015.

  • Ved regnskab 2016 i februar 2017, opgøres forskellen mellem realiserede udgifter og indbetalte á conto betalinger = efterregulering.

  • Efterreguleringen indbetales/udbetales i januar 2018.

  • Derved kender kommunen økonomien for 2016 i juni 2015 - afvigelser efterreguleres januar 2018.