Mobilitet - rådgivning og planlægning

Gennem mobilitetsplanlægning arbejder Movia på tværs af alle transportformer og udvikler nye mobilitetsløsninger

Med mobilitetsplanlægning arbejder Movia på tværs af alle transportformer. Sammen med lokale partnere udvikler vi nye mobilitetsløsninger, der gør der lettere for borgerne at komme rundt, for erhvervslivet at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og for kommunerne at skabe rammerne om det gode liv.

Ved at kombinere viden fra forskellige fagdiscipliner, bygger Movias mobilitetsrådgivere bro mellem kommuners og regioners eksisterende målsætninger inden for blandt andet byudvikling, vækst, sundhed, miljø og klima. Med mobilitetsplanlægning sættes også fokus på at reducere trængsel, formindske CO2-udledningen og skabe et bedre klima.

Mobilitetsområdet arbejder på tværs af alle transportformer og rådgiver derfor også om kombinationer af transportmidler som delebiler og bycykler, der sammen med den kollektive trafik kan tilbyde borgerne attraktive alternativer til egne bil. Mobilitetsområdet samler og opbygger viden om mobilitetsløsninger i både Danmark og internationalt.

Movia stiller faglig viden, processtøtte, guides, værktøjer og evaluering til rådighed for kommuner og regioner, der på deres side skal tage ejerskab, lede arbejdet og (om nødvendigt) indkøbe konsulentbistand. Dermed kan vi i fællesskab udvikle mobilitetsplaner, der kan:

  • Påvirke rejsen inden den planlægges blandt andet ved at undgå unødig transport ved at sikre muligheden for mobilitet uden fysisk transport.

  • Påvirke transportmiddelvalg på de ture der foretages og fremme skift til mere miljøvenlige transportmidler ved at sikre grønne alternativer til hele eller dele af rejsen.

  • Optimere brugen af eksisterende transportmidler og korridorer gennem en bedre udnyttelse af eksisterende veje og ved at øge antallet af passagerer i de busser, der allerede kører.