Trafikbestilling

En effektiv og gennemskuelig trafikbestillingsproces sikrer et godt resultat

Planlægningen og trafikbestillingen sker i tæt samarbejde med kommuner og regioner i en proces, som sikrer klarhed om rollefordelingen samt de aktiviteter og deadlines, der er nødvendige for at løfte opgaven.

Trafikbestillingens faser

Processen er inddelt i følgende fire faser:

Indsamling af forslag til driftsændringer
Trafikbestillingsprocessen bliver indledt ved, at Movia sender et oplæg til driftsændringer ud til de 45 kommuner og to regioner. Oplægget danner udgangspunkt for en drøftelse af ønsker og mål med de respektive parter. Tilbagemeldingen fra kommuner og regioner samles i et arbejdsprogram, hvorefter par-terne udpeger de ændringsforslag og analyser, der skal arbejdes videre med frem mod trafikbestillingen.

Skitseplanlægning
Movia indkalder kommuner og regioner til at drøfte trafikale løsninger, eventuelt på tværs af kommunegrænser. For de større projekter nedsætter Movia en arbejdsgruppe, som skitserer løsninger, fordele og ulemper samt økonomiske forhold. Arbejdet foregår i tæt dialog med de involverede parter og munder ud i et oplæg, der kan bruges til politisk behandling i kommuner og regioner.

Detailplanlægning
Movia finpudser skitseforslagene ved at fastlægge realistiske køretider, vurdere stoppesteder, terminaler og vendepladser og kontrollere vognløb og køreplaner. Desuden bliver økonomien og de betjeningsmæssige konsekvenser grundigt gennemgået for at sikre, at løsningerne opfylder de oprindelige målsætninger.

Godkendelse
Detailplanlægningen munder ud i et oplæg med løsningsforslag fra Movia, der bruges til den endelige politiske godkendelse i kommuner og regioner. Godkendelsen omsættes i en konkret trafikbestilling, som Movia bruger til at gennemføre det kommende køreplanskift.