Om os

Som Danmarks største trafikselskab arbejder Movia for øget mobilitet på hele Sjælland gennem en sammenhængende, enkel og miljøvenlig kollektiv transport

Movia transporterer hvert år knap 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland. Vi er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark, og vores opgave er at varetage den kollektive trafik på vegne af vores ejere. Movia rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne.

Movia varetager ifølge trafikselskabsloven busdriften, lokalbanedriften samt kørslen med handicappede kunder. Movias samlede økonomi udgør godt 4 mia. kroner årligt, hvoraf knap halvdelen dækkes af billetindtægter fra passagerer i bus, tog og Flextrafik. Det betyder, at kommuner og regionerne hvert år investerer over 2 mia. kroner i den kollektive trafik på drift af bus- og lokalbane samt på kørsel af særlige grupper, eksempelvis børn og voksne med særlige behov, og patientkørsel.

Movia fastsætter takster for den kollektive trafik i samarbejde med DSB, Metroselskabet og Trafik- og byggestyrelsen.

Kommunerne har ansvaret for lokale busruter samt handicaptrafikken, og regionerne har ansvaret for de regionale busruter, lokalbaner samt befordring til sygehusene. Ud fra kommunerne og regionernes trafikbestillinger varetager Movia udbud af busdrift og kørselsordninger, den såkaldte Flextrafik, til private operatører. Movia sikrer gennem trafikplanlægning, at bus- og lokalbanedrift hænger bedst muligt sammen på tværs af kommune- og regionsgrænser, og på tværs af transportformer.

Movia hjælper endvidere kommunerne og regionerne med at sikre effektive transportløsninger for borgere med særlige transportbehov. Denne type opgaver løses som flextrafik og er i vækst i Movia. Flextrafik kan være en løsning på kommunernes transportopgaver f.eks. inden for sundheds-, skole- og handicapområdet.

Som trafikselskab er Movia en særlig, lovbestemt offentlig virksomhed beslægtet med et kommunalt fællesskab. Vi er etableret i overensstemmelse med Lov om trafikselskaber og vores virke er fastsat efter lovens §2.