Om os

Som Danmarks største trafikselskab arbejder Movia for øget mobilitet på hele Sjælland gennem en sammenhængende, enkel og miljøvenlig kollektiv transport

Movia transporterer mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne.

Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber. Movia varetager ifølge trafikselskabsloven busdriften, lokalbanedriften samt kørslen med handicappede kunder. Movias samlede økonomi udgør godt 4 mia. kroner årligt, hvoraf knap halvdelen dækkes af billetindtægter fra passagerer i bus, tog og Flextrafik. Det betyder, at kommuner og regionerne hvert år investerer over 2 mia. kroner i den kollektive trafik på drift af bus- og lokalbane samt på kørsel af særlige grupper, eksempelvis børn og voksne med særlige behov, og patientkørsel.

Movia fastsætter takster for den kollektive trafik i samarbejde med DSB, Metroselskabet og Trafik- og byggestyrelsen.

Kommunerne har ansvaret for lokale busruter samt handicaptrafikken, og regionerne har ansvaret for de regionale busruter, lokalbaner samt befordring til sygehusene. Ud fra kommunerne og regionernes trafikbestillinger varetager Movia udbud af busdrift og kørselsordninger, den såkaldte Flextrafik, til private operatører. Movia sikrer gennem trafikplanlægning, at bus- og lokalbanedrift hænger bedst muligt sammen på tværs af kommune- og regionsgrænser, og på tværs af transportformer.

Movia hjælper endvidere kommunerne og regionerne med at sikre effektive transportløsninger for borgere med særlige transportbehov. Denne type opgaver løses som flextrafik og er i vækst i Movia. Flextrafik kan være en løsning på kommunernes transportopgaver f.eks. inden for sundheds-, skole- og handicapområdet.

Som trafikselskab er Movia en særlig, lovbestemt offentlig virksomhed beslægtet med et kommunalt fællesskab. Vi er etableret i overensstemmelse med Lov om trafikselskaber og vores virke er fastsat efter lovens §2.