Spring menu over
Billede af flexbil som holder stille. Foto: Ulrik Jantzen

Flextrafikken betjenes alene med elbiler i 2030

Elbiler testes i flextrafikken for at opnå viden om rækkevidde, opladning, prisniveau og særlige driftshensyn

Movia har sammen med kommunerne og regionerne på Sjælland og øerne i Movias Mobiltetsplan 2020 sat som mål for flextrafikken, at alle biler i flextrafikken senest i 2030 skal være elbiler. Målet tager udgangspunkt i, at omstillingen vil være markedsdrevet. Derved forstås, at omstillingen til elbiler sker i takt med at elbiler bliver et kommercielt attraktivt alternativ til dieselbiler.

Movia har i foråret 2022 undersøgt om og hvornår, det vil være muligt at igangsætte en omstilling af flextrafikken til emissionsfri drift. Du kan finde rapporten 'Muligheder for grøn omstilling af Movias flextrafik' her.

Flextrafik dækker over forskellige former for behovstyret kørsel f.eks. kørsel for gangbesværede borgere, kørsel af patienter til regionssygehuse, kørsel til læge, genoptræning med videre og fast kørsel til blandt andet skole, daghjem og beskyttede værksteder. Flextrafik varetager via private vognmænd kørsel for kommuner og regioner. De private vognmænd ejer bilerne.

Status for grøn omstilling af flextrafikken
Flextrafikken er som sagt behovstyret, hvilket betyder at omfanget af biler i flextrafikken tilpasses kørselsbehovet. Dermed er der ikke en fast bestand af biler, som betjener flextrafikken. Det samlede antal biler i flextrafikken udgør dog i størrelsesordenen 1.400 biler. Heraf er ca. halvdelen liftbiler.

Personbiler (Type 1 vogne), der ikke tidligere har kørt for Movias Flextrafik, og som idriftsættes af operatøren efter 1. januar 2025, skal være nulemissionsbiler, der ikke udleder CO2 eller lokal luftforurening (NOx og partikler) fra bilens motor. Emissionsfri biler omfatter for tiden elbiler og brintbiler.

Movia koordinerer flextrafikkens ordninger på tværs af kommunegrænser. Det betyder, at en grøn omstilling af flextrafikken kræver enighed blandt alle kommuner og regioner som bestiller flextrafik i de enkelte flexordninger.

Omstillingen af flextrafikken er i sin vorden. Movia gennemfører siden oktober 2020 forsøg med to stk. personbiler. Forsøget giver viden om rækkevidde, opladning, prisniveau og særlige driftshensyn. Erfaringer, som er væsentlige for både Movia og vognmændene i forhold til at drive den videre omstilling af flextrafikken.

Movia udbyder flexkørslen for kontraktperioder af 1-2 år, og hvor nogle kontrakttyper kan forlænges med op til 4 år. Alderskravet for bilerne er maksimal 6 eller 8 år afhængig af bilens størrelse og drivmiddel. For at nå i mål med omstillingen af flextrafikken senest i 2030 forventer Movia, at den markedsdrevne omstilling af flextrafikken gradvis vil tage fart fra midt 2020erne.

De væsentligste udfordringer for omstilling af flextrafikken til elbiler er en betydelig højere timepris, begrænset rækkevidde og udfordringer med adgang til ladeinfrastuktur. I forhold til elliftbiler, er der, udover førnævnte udfordringer, også at begrænset udvalg af elliftbiler.