Bus

Bustrafik har stor effekt på det omgivende miljø både med hensyn til udledning af CO2, NOx og partikler og støj. Derfor arbejder Movia for at reducere bussernes udlednings- og støjniveauer

Movias miljømål koncentrerer sig primært om bussernes udledning af CO2, NOx og partikler. Mere præcist går målene på udledningen per kørt kilometer. Udledningen afhænger af bussen, dens motor og efterbehandlingssystem og af chaufførens kørsel, og kan ændres ved at ændre på disse faktorer. Desuden bliver forbruget også påvirket af en ændret fremkommelighed som følge af f.eks. vejarbejde og deraf tættere trafik.

Reduktion af støj og møg

For at reducere den lokale forurening og skadelige udledning af fx partikler, NOx, HC (kulbrinter) og CO (kulilte), skal nye busser som minimum overholde den af EU fastsatte Euro 6-norm, som for tiden er den højeste miljøstandard. I følge Trafikstyrelsen er udledningsniveauet ekstremt lavt i Euro 6-motorerne. Partikeludledningen er fx på niveau med baggrundsforureningen, dvs. støv fra jorden.

Jo længere en bus kører på literen, jo mindre CO2 bliver der udledt. Derfor stiller Movia krav om et maksimalt brændstofforbrug per kilometer. Udover at stille krav til køretøjernes miljøperformance, forsøger vi løbende at tilpasse materielstørrelsen til det faktiske behov.

Movia har også fokus er på støjen fra busserne og stiller krav til både nye og brugte busser om, at støjen inde i busserne skal være under 72 dB. Udvendigt må støjen ikke overstige 77 dB, hvilket er en skærpelse af lovens grænse for udvendig støj på 80 dB. Fra 2015 har Movia strammet kravet, så udvendig støj fra nye busser maksimalt må være 76 dB og i 2020 bliver grænseværdien 75 dB. Da dB-skalaen er ekspontiel, vil en mindskning på blot tre dB som tommelfingerregel opfattes som en halvering af støjen.

Brugte busser med ny teknologi

Ved udbud har operatørerne mulighed for at byde med brugte busser, dels fordi det giver nogle bedre priser, dels fordi miljøbelastningen ved produktionen af en bus i visse sammenhænge angives til en stor del af bussens levetidsudledning. Derfor kan ”genbrug” være miljømæssigt fornuftigt.

I det omfang, det er muligt, stiller Movia krav om, at brugte busser opgraderes med fx partikelfilter og efterbehandlingssystemer, der reducerer henholdsvis partikel- og NOx-udledningen. Herudover er det et krav, at der bruges svovlfri diesel.

Busserne skal holde hvad de lover...

Selv om busserne ved kontraktens start overholder det aftalte støjniveau og euronormer, er det ikke sikkert, at busserne også på længere sigt opfylder kravene. En del af Movias miljøarbejde består derfor i at sikre, at operatørerne løbende vedligeholder busserne, så de forsat er miljøvenlige. Busser til og med Euro 3 skal godkendes ved et årligt miljøsyn for at få lov til at køre. Movias miljøsyn er mere omfattende end et almindeligt syn af busser, desuden foretager Movia jævnligt stikprøvekontroller af bussernes partikkelfiltre samt målinger af bussernes indvendige og udvendige støjniveau.