RenLuftBus

Nye rensesystemer på busserne i København
Busserne i Hovedstaden får nye, forbedrede rensesystemer (såkaldte SCR-systemer), der vil fjerne 95 procent af forureningen fra busserne i Hovedstaden.

Rensesystemet monteres på bussernes udstødning og består af et partikelfilter og en SCR-katalysator, som skal rense udstødningsrøgen for både partikler og kvælstoffer (NOx). SCR står for Selektiv Katalytisk Reduk-tion.

De nye SCR-systemer virker ved lave temperaturer, som f.eks. ved bykørsel, hvor systemet fjerner 95 procent af NOx-udledningen og 95-98 procent af partikeludledningen.

Miljø- og Fødevareministeriet har sammen med Movia, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommu-ne bidraget til indsatsen for renere busser i København, hvor 299 busser nu bliver udstyret med de nye SCR-rensesystemer.

Baggrund for renere busser i København
På en række strækninger i København ligger luftforureningsniveauet over EU’s grænseværdi. Med indsat-sen over for busserne kan Danmark reducere forureningen med især NOx og forventeligt overholde EU’s krav til luftkvalitet, når systemerne er monteret. Indsatsen over for busserne omfatter montering af parti-kelfiltre og katalysatorer på 299 busser i København og på Frederiksberg.

Hvad er luftforurening, og hvilken betydning har den for menneskers helbred?
Luftforurening består af en række forskellige partikler, gasser og kemiske forbindelser, som især stammer fra brændeovne samt vej- og skibstrafik, når der ses på kilder i og omkring Danmark. Partikler er bittesmå stoffer i luften. De inddeles efter størrelse i grove, fine og ultrafine partikler. De mindste partikler anses for at være de mest skadelige, fordi de ophobes i lungerne (fine partikler) eller kan trænge helt ud i blodet (fine og ultrafine partikler). Partiklerne stammer fra vejstøv, fra kemiske reaktioner i luften mellem forurenende gasser (som svovldioxid og kvælstofdioxid) fra motorer og f.eks. kraftværker.
Kvælstofoxider (NOx) består af en række gasarter, der især stammer fra trafikken og kraftværker. Partikler og NOx-gasser er sundhedsskadelige og kan føre til nedsat lungefunktion og andre infektioner i lungerne.

Luftforurening i Danmark har stor effekt på borgernes helbred og værdisættes ifølge tal fra DCE til 29 mia. kroner om året (opgjort som betalingsvillighed for at undgå negative helbredseffekter). Men luftforurenin-gen i Danmark er heldigvis faldende, b.la. fordi der er lavet internationale aftaler om at mindske forurenin-gen fra køretøjer, industrien, kraftværker og skibe.

Hvad omfatter indsatsen mod luftforurening?
Initiativet ’Renere busser i København’ er en del af en række indsatser mod luftforurening. Der er i alt afsat 149 mio. kroner til at bekæmpe luftforureningen over de næste tre år fra de tre vigtigste kilder til luftforure-ning i Danmark – nemlig vejtrafik (busser), skibsfart og brændeovne.

Busprojektet er politisk aftalt mellem V,K, SF, S og RV. Indsatsen over for busserne har til hensigt at redu-cere luftforureningen i København, herunder forureningen med kvælstofoxider (NOx) og partikler.


Hvad sker der med busserne?
299 busser bliver opgraderet med SCR-systemerne, som består af et partikelfilter og en SCR-katalysator. Systemet erstatter det eksisterende udstødningssystem og mindsker på den måde den forurenende udled-ning. Partikelfiltrene er fysiske filtre, der fanger både grove, fine og ultrafine partikler, mens SCR-katalysatorer fungerer ved, at der sprøjtes ammoniak direkte ind i udstødningsgassen, hvorved NOx-gasserne reduceres til almindelig nitrogen (78 % af atmosfæren består af nitrogen) og vand ved reaktion på katalytiske overflader beklædt med et tyndt laf af særlige metaller (fx vanadium).

Hvad koster projektet, og hvem betaler?
Projektet koster cirka 81 mio. kr. Heraf kommer cirka 71 mio. kr. fra Miljø- og Fødevareministeriet, 9 mio. kr. fra Københavns Kommune og 1 mio. kr. fra Frederiksberg Kommune. Pengene går til at afmontere det eksisterende udstyr på busserne og til indkøb og montering af det nye efterbehandlingssystem. Der er des-uden afsat penge til service og vedligeholdelse i perioden (2015-2024).

Hvilken skade gør NOx og partikler på mennesker og miljø?
Kvælstofoxider (NOx) og partikler fra vejstøv og forurenende gasser fra motorer er sundhedsskadelige og kan medføre nedsat lungefunktion og øge risikoen for infektioner i lungerne. Hvert år fører luftforurening til omkring 3.000 for tidlige dødsfald i Danmark, og problemet er størst i København, hvor luftforureningen er størst. Desuden belaster NOx-udledningen natur og miljø med næringsstoffer.

Hvorfor ikke udskifte busserne i stedet for at opgradere dem?
Det er væsentligt dyrere at udskifte busserne end at opgradere dem med et nyt efterbehandlingssystem, hvorfor opgraderingen vil resultere i mest miljø for pengene. Herudover ser vi helst, at køretøjerne lever så længe som muligt for at udskyde og helst reducere antallet af miljøtunge produktioner af nye busser.

Hvor meget forurener busserne før og efter?
Busserne i projektet udleder ca. 6-10 gram NOx/kWh før opgraderingen. Efter opgraderingen vil udlednin-gen af NOx være reduceret med 95 procent til et forventet niveau på 0,4 gram/kWh. Det svarer til en samlet reduktion i NOx-udledningen på ca. 300 tons om året. Reduktionen i partikeludledningen vil være på cirka 95-98 pct. af den nuværende udledning.

Hvem er leverandøren?
Det er den danske Green Tech virksomhed Amminex, som har fået opgaven med at levere systemerne.

Hvor lang tid tager installationen?
Deadline for installation af rensesystemerne er 28. februar 2016.

Hvordan har vi udvalgt busserne, som skal opgraderes?
Busserne er udvalgt efter deres alder, den resterende kontraktlængde, hvor mange timer busserne kører og endeligt, i hvor høj grad bussernes ruteføring går forbi de særligt forurenede vejstrækninger i København.

De udvalgte busser køres af Arriva Danmark A/S, Anchersen Rute A/S og Nobina Danmark A/S.

Hvilke linjer og hvor mange busser bliver opgraderet?
I alt bliver 299 busser opgraderet.
For Frederiksberg vil det dreje sig om linje: 2A, 6A, 8A, 26, 30, 31 og 68.
For Københavns Kommune vil det dreje sig om linje: 6A, 350S, 81N, 1A, 150S, 95N, 26, 173E 40, 350S, 2A, 66, 40, 10, 132, 133, 68, 22, 18 (8A), 30, 31, 32, 33, 36, 300S, 330E, 92N, 142, 176

 Teknologien

Systemløsningen fra Amminex Emissions Technology A/S er en kombination af partikelfilter (DPF), en SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) og ASDS-enheden, som doserer ammoniakgas (NH3) til SCR-katalysatoren og dermed sikrer høj NOX-fjernelse ved bykørsel. 

ASDS-enheden doserer gasformig ammoniak direkte til SCR katalysatoren i SCRT-enheden (katalysator+partikelfilter), og ammoniakken frigives gradvist fra det faste stof i AdAmmine-beholderen. Hver AdAmmine-beholder har en kapacitet på 4 kg NH3. og medfører en fjernelse af 10 kg NOX på bussen (1 gNH3 fjerner 2.5 g NOX). I stedet for at genfylde en tank med AdBlue-væske skal denne beholder blot ombyttes med en genmættet. Signalet fra NOX-sensorerne, der er implementeret i softwaren, benyttes til både at beregne ammoniakdosering til overvågning af effektiviteten og generel diagnostik af den samlede løsning. 

ASDS-enheden er opbygget modulært omkring AdAmmine-beholder og de systemkomponenter, som står for doseringen af ammoniakken til SCR’en. Systemet er en standardkonfiguration, hvor kun rammen for installation tilpasses de forskellige busser.

SCRT-enheden indbygges efter motoren i busserne og erstatter det eksisterende udstødningssystem. Partikelfilter og SCR-katalysator til SCRT-enheden er kendte teknologier. ASDS-enheden sammen med SCR-katalysatoren giver bedre betingelser for NOX-fjernelse end de traditionelle begrænsninger for dosering af AdBlue ved lav SCR-temperatur. Der doseres ammoniak ved SCR-temperaturer ned til 150 – 160 °C, hvor AdBlue typisk først virker ved ca. 220 °C ved retrofit. NOX-reduktionen opnås uden negativ indflydelse på bussens dieselforbrug.

Amminex' løsning adskiller sig fra andre SCR-systemer ved, at additivet til NOX-reduktion doseres fra Amminex ASDS direkte som ammoniak til forskel fra en traditionelt vandig opløsning af urea (AdBlue®). Dette forbedrer fjernelse af NOX – specielt ved langsom kørsel.