Bus

Bustrafik har stor effekt på det omgivende miljø både med hensyn til udledning af CO2, NOx og partikler og støj. Derfor arbejder Movia for at reducere bussernes udlednings- og støjniveauer

Movia sætter i sin trafikplan mål for udledning af CO2, NOx, partikler og støj. Mere præcist går målene på udledningen pr. kørt kilometer. Frem mod 2030 skal bustrafikken gøres fossilfri med en CO2 udledningen fra driften på nul. Samtidig skal udledningen af NOx i 2030 reduceres med 97 pct. i forhold til 2008-niveau. Partikeludledningen skal i samme periode reduceres med 82 pct. Du kan se hvordan det går med opfyldelsen af miljømålene her.

Bussernes udledning afhænger af bussen, dens motor og efterbehandlingssystem, de trafikale forhold og chaufførens kørselsstil, og kan ændres ved at ændre på disse faktorer. Desuden bliver forbruget også påvirket af en ændret fremkommelighed som følge af f.eks. vejarbejde, som forårsager trængsel og tættere trafik.

Movia udliciterer al buskørsel til private operatører. Det er operatørerne som anskaffer og ejer busserne og er ansvarlige for, at busserne overholder lovkrav og de miljømål som er aftalt med Movia i kontrakterne. Ved udbud af rutekørsel lægges der i vurderingen af operatørernes tilbud vægt på bussernes miljøperformance. Movia stiller en række minimumskrav, og hvis operatøren byder med busserne med en højere miljøperformance tillægges dette en positiv værdi. Afhængigt af udbud tillægges miljø en vægt på 10-20 %. Til sammenligning vægtes økonomi normalt med 40 %.

Reduktion af lokal luftforurening

For at reducere skadelig udledning af f.eks. partikler og NOx, skal nye busser som minimum overholde Euro 6-normen. Euro 6-normen, som er fastsat af EU, er den mest vidtgående, eksisterende miljøstandard. Operatørernes busflåde omfatter såvel Euro 6-busser som ældre busser med mindre vidtgående miljøstandard. EU’s krav til miljøstandard er siden 1992 gradvist blevet mere krævende. Busserne er typegodkendt i henhold til de eksisterende krav på tidspunktet for deres ibrugtagning. Operatørerne har også ældre busser i deres flåde, som er fuldt lovlige men som ikke imødekommer euro-normkrav for nye busser. Elbusser har ingen udledning af lokal luftforurening, og indfrier derfor automatisk den mest vidtgående euronorm.

Brugte busser kan få eftermonteret efterbehandlingssystemer til reduktion af udledning af NOx og partikler, så de udledningsmæssigt kommer ned på samme niveau som Euro 6 busser. Movia har i 2015-16 med støtte fra Miljøstyrelsen og Københavns og Frederiksberg kommuner gennem Luftpakken fået installeret eftermonterede efterbehandlingssystemer på 300 busser. Læs mere om Movias Luftpakke her

I januar 2017 havde Movias busoperatører i alt 1420 busser i drift. Antallet varierer lidt fra år til år.

Reduktion af CO2 til gavn for klimaet

For at reducere udledningen af CO2 til gavn for klimaet, stiller Movia i udbud, hvis muligt krav om fossilfrihed og nul emission af CO2. Hvor dette ikke er muligt, stilles der krav om en maksimal CO2 udledning per km.

Støj

Movia har også fokus på bussernes støj og stiller krav til både nye og brugte busser om støjniveau indvendigt såvel som udvendigt. Støjen inde i busserne skal være under 72 dB. Udvendigt må støjen ikke overstige 77 dB, og siden 2015 har Movia stillet krav til, at støj fra nye busser ikke må overstige 76 dB. Movias krav til udvendig støj er en skærpelse i forhold til lovens grænse på 80 dB. Movia krav til bussernes støjniveau vil også i de kommende år blive skærpet jf. Movias Trafikplan 2016.