Repræsentantskab

Repræsentantskabet er Movias øverste myndighed og skal blandt andet udpege medlemmerne af vores bestyrelse

De 45 kommuner i Movias område har hver valgt et medlem fra kommunalbestyrelsen til at sidde i Movias repræsentantskab. De to regioner har hver et medlem i bestyrelsen. Desuden har Københavns Kommune, der er det største tilskud til trafikselskabets finansiering, ret til en plads i bestyrelsen. De øvrige 44 kommuner i Movias område udpeger via repræsentantskabet de resterende seks bestyrelsesmedlemmer.

Repræsentantskabet skal behandle og træffe beslutninger i de sager, som bestyrelsen forelægger for repræsentantskabet. Det er også repræsentantskabet, som godkender Movias vedtægt og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, ligesom repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om forholdets fordeling af kommunerne og regionernes tilskud til selskabsfinansiering.

Repræsentantskabet holder møde mindst en gang om året, eller hvis en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer fremsender grundlaget begynder om et møde. Desuden kan bestyrelsen bede repræsentantskabet om at træde sammen efter behov.

Der ydes repræsentantskabsmedlemmer befordringsgodtgørelse samt diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter reglerne i § 16 a i den kommunale styrelseslov.

Diæterne udgør 430 kr. pr. dag for møder indtil 4 timer. For dage, hvor deltagelsen varer mere end 4 timer, udgør diæten 860 kr.