Trafikplan

Trafikplanen skaber rammen om udviklingen af den kollektive trafik. Planen revideres hvert fjerde år i tæt samarbejde med kommuner og regioner på Sjælland.

Movia skal mindst hvert fjerde år udarbejde en trafikplan. Trafikplanen sætter en fælles ramme for den lokale og regionale udvikling i den kollektive trafik. Trafikplanens indhold tager afsæt i en grundig dialog om udfordringer, mål og indsatser med kommunerne og regionerne på Sjælland og Øerne. Trafikplanen vedtages på baggrund af en politisk høringsproces i alle kommuner og regioner i Movias område. 

Trafikplanen skaber et godt fælles fundament for udviklingen af den kollektive trafik og for samarbejdet mellem kommuner, regioner og Movia og øvrige trafikale aktører og interessenter, når målet om at skabe en effektiv bus-, lokalbane- og flextrafik med god sammenhæng til det øvrige trafiksystem skal nås.

Den formelle baggrund for arbejdet med Movias trafikplan findes i lov om trafikselskaber, der fastlægger, at Movia mindst hvert 4. år skal udarbejde en ny trafikplan. Den seneste trafikplan er vedtaget i 2017.

Trafikplanens strategiske grundlag sikrer stabilitet

Trafikplanen skal ifølge loven indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet, samt et flerårigt budgetoverslag. Med det strategiske grundlag fastlægges et grundlæggende net af ruter, herunder en beskrivelse af det kørsels- og betjeningsomfang, som regioner og kommuner så vidt muligt har lagt sig fast på, og som de som udgangspunkt ikke ændrer. Det strategiske grundlag skal ses som en form for aftale mellem de deltagende kommuner og regioner, hvor de over for hinanden forpligter sig på et grundlæggende rutenet, som alle efterfølgende vil kunne arbejde ud fra i forbindelse med planlægningen af øvrige ruter i de lokale busnet. Det grundlæggende net skal ledsages af et flerårigt budgetoverslag.

Det strategiske net skal tage højde for de mange ændringer, som sker i den kollektive transport. I disse år sker det særligt på baneområdet, hvor kvaliteten løftes betragteligt. Der arbejdes intensivt med nyt signalprogram, København-Ringstedbanen åbner i 2018, Cityringen i 2019 og senere kommer Letbanen til i 2023 - for blot at nævne nogle.

Tæt og nødvendig inddragelse af kommuner og regioner

Trafikplansarbejdet bliver til i tæt samarbejde med kommunerne og regionerne. Der gennemføres dialog med kommuner og regioner på både administrativt og politisk niveau for at sikre lokal forankring og ejerskab til trafikplanens målsætninger.

Den politiske forankring vil blive styrket i de nærmeste år, hvor trafikplanprocessen i højere grad bliver sammentænkt med de kommunale og regionale valgperioder. Movia planlægger at udgive sin næste trafikplan i 2018. Det betyder, at den kommende Trafikplan 2018 kan behandles af nyvalgte regionsråd og kommunalbestyrelser samt af en nyudpeget bestyrelse i Movia. Trafikplan 2018 vil dermed blive det fælles arbejdsgrundlag for den lokale og regionale kollektive trafik i den kommende kommunale og regionale valgperiode.