Anlægspuljen

Movias bestyrelse besluttede i april 2016 at etablere en anlægspuljepulje. Samtidig vedtog man et administrationsgrundlag, der sætter rammen for puljens anvendelse og fordeling.

Puljens formål er at støtte anlægsprojekter, der understøtter og forbedrer busdriften og det samlede busnetværk. Det kan f.eks. være projekter inden for:

  • Terminal- eller stoppestedsområdet
  • Anlæg der bidrager til grøn omstilling af busdriften
  • Fremkommelighedsprojekter

Det er Movias bestyrelse, der har kompetencen til at fastlægge puljens størrelse og gennemføre én årlig udmøntning. Det vil i første ombæring være indtægter fra ejendomssalg i Movia, som overføres til puljen, og puljens størrelse meldes ud hvert år 1. maj. I de år, hvor der er penge i anlægspuljen er ansøgningsfristen 1. december i det pågældende år.

Der kan søges om medfinansiering af projekter på op til 50 pct. af den samlede anlægssum. Både projekter, der forbedrer eksisterende forhold, og nye projekter kan komme i betragtning.

Movia vil i vurderingen af ansøgningerne på terminal- og stoppestedsområdet have fokus på, hvilke projekter der fremmer sammenhængen mellem transportformer eller mellem busser ved terminaler, og hvordan vente- og skifteforhold forbedres for passagererne.

Busfremkommelighedsprojekter vurderes ud fra, hvorvidt de forbedrer bussernes rejsetid, og trafikanlæg til grøn omstilling vil blive vurderet i forhold til reduktioner af CO2, partikler og støj fra den kollektive trafik.

Puljemidlerne kan søges af regioner, kommuner, Lokaltog A/S og øvrige vejmyndigheder.

Der blev gennemført en første ansøgningsrunde i 2016, hvor der var afsat et rammebeløb til anlægspuljen på 3,6 mio. kr., og Movias bestyrelse har valgt at støtte alle de fire indkomne ansøgninger og udmønte samlet 2,9 mio. kr.

Ifølge anlægspuljens administrationsgrundlag skal puljemidlerne fordeles mellem anlægsprojekter i Region Hovedstaden og i Region Sjælland, hvor antallet af bustimer er den anvendte fordelingsnøgle. Fordelingen mellem de to regioner var med udgangspunkt i Movias budget 2016, at der køres 3 mio. bustimer i Region H. og 1,2 mio. i Region Sjælland. Det betød en fordeling på 70 pct. eller 2,5 mio. kr. til Region H. og 30 pct. eller 1,1 mio. kr. til Region Sjælland i den første ansøgningsrunde. Alle 2,5 mio. kr. til projekter i Region H. er fordelt, mens der blev ansøgt om i alt 0,4 mio. kr. til de to projekter i Region Sjællands område.

Yderligere information om anlægspuljen og de projekter der har fået støtte i de første ansøgningsrunde kan findes i faktaboksene til højre.

Der er ansøgningsfrist til tredje runde af anlægspuljen 1. december 2018. Der er afsat et rammebeløb på 725.000 kr. øremærket til støtte af projekter i Region Sjællands område.