Fremkommelighed - en væsentlig faktor for attraktiv kollektiv trafik

Busser, der kommer hurtigere gennem trafikken er mere attraktive for passagererne

Fremkommelighed er en væsentlig faktor for passagerernes opfattelse af den kollektive trafik. Busserne skal køre til tiden og komme hurtigt gennem trafikken.

Movia rådgiver kommuner og regioner om, hvilke fremkommelighedsløsninger, der vil have den største effekt. Vi kan udpege kritiske strækninger og levere køretider for busdriften for derigennem at fremlægge løsningsmuligheder og potentiale. Movia kan endvidere bistå kommuner og regioner med vurderinger af konsekvenserne for bustrafikken ved vej- og trafiksaneringsprojekter.

Blandt de forbedringer af fremkommeligheden, som Movia rådgiver om, er:

  • Busbaner
  • Begrænsning af den øvrige biltrafik ved bussluser, svingforbud m.m.
  • Ændring af stoppesteder (flytning, sammenlægning eller fremrykning)
  • Busprioritering i signalanlæg
  • Parkerings- og standsningsforhold
  • Ændret afmærkning i kryds (fx etablering/ forlængelse af svingbaner)
  • Dosering af trafik

Vi anbefaler, at forbedringerne bliver gennemført over længere, sammenhængende strækninger, da det giver den største effekt på både pålidelighed og sparet køretid. Endvidere kan det for nogle projekter give bespa­relser i driftsudgifterne.

Projektøkonomi

Det er de lokale vejmyndigheder, der har an­svaret for trafikafviklingen og ændringer i vej­nettet. Det er derfor vejmyndighederne, der har det økonomiske ansvar for tiltag, der forbedrer bussernes fremkommelighed – og dermed også får glæde af en eventuel gevinst ved sparede driftsomkostninger.

Kommuner og regioner har mulighed for at søge om puljemidler til fremkommelighedsprojekter og Movia deltager gerne med rådgivning og vejledning i forbindelse med sådanne ansøgninger.