Ansøg til Movias pulje "Kollektiv Mobilitet uden for de større byer"

Movia arbejder for kollektiv mobilitet overalt på Sjælland, så borgerne i hele den sjællandske geografi kan bo og arbejde, hvor de vil.

Gode erfaringer viser, at der sammen med borgerne kan findes konstruktive løsninger på de lokale mobilitetsudfordringer, når der tages fælles ansvar for at skabe rammer for samarbejde mellem f.eks. Movia som mobilitetsselskab og borgerne lokalt. Især i områder med lav befolkningstæthed er der behov for at arbejde målrettet for at styrke mobiliteten ved at sætte nye modeller og løsninger i spil. 

Det er også baggrunden for, at Movia sammen med Region Sjælland har nedsat programmet ”Kollektiv Mobilitet uden for de større byer”. Med 5 mio. kr. i puljen, hvoraf 4 mio. kr. kommer fra Region Sjælland, er der skabt god mulighed for at finansiere og understøtte ansøgninger, hvor lokale aktører i samarbejde med kommuner og andre offentlige institutioner kan få medfinansiering til test, udvikling og implementering af såvel kendte mobilitetsløsninger samt nye.

Lokal forankring er essentiel for succesfuld udrulning af mobilitetsløsningerne. Forankringen sikres gennem en høj grad af medbestemmelse og involvering af lokalråd, landsbylaug og andre lokale aktører. Der er fokus på løsninger, der er bæredygtige også ud over testperioden.

Movias pulje ”Kollektiv Mobilitet uden for de større byer” yder økonomisk støtte til konkrete mobilitetsløsninger og lokale demonstrationsprojekter i områder, hvor der er langt til bus og tog. De lokale løsninger, der støttes under puljen, skal sikre en god adgang til det strategiske kollektive net og sikre en god integration mellem de transporttilbud, der findes lokalt. Løsningerne skal matche de lokale mobilitetsudfordringer og kunne være:

  • God cykelparkering ved R-nettet, multiskift eller plus-tur stop der øger tilgængeligheden til det kollektive transportnet
  • Blafferstop og lokal samkørsel, der kan bringe de mange tomme bilsæder
  • Særlige løsninger målrettet unge, ældre eller andre målgrupper med udgangspunkt i deres konkrete mobilitetsudfordringer
  • Kommunebusser eller lokale dele/landsby biler/busser, eller information om de lokale mobilitetsudbud, der i sig selv kan øge den oplevede mobilitet
  • Andre lokale mobilitetstiltag kan komme i spil, så længe de har et lokalt afsæt og løser en konkret mobilitetsudfordring

Formål med puljen
Puljen er åben for landkommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Puljen yder økonomisk bidrag til at implementere og udvikle lokale mobilitetsløsninger. Målgruppen for de lokale initiativer er borgere og interessenter i lokalsamfundene herunder unge, pendlere og lokale foreninger.

Uddelingen af puljen
Puljen uddeles løbende for at få midlerne ud at arbejde. Ønsket er at udrulle et bredt spektrum af løsninger, så der forventes ansøgninger med en økonomi maksimalt i størrelsesorden 300.000 kr. Der er intet krav om kontant medfinansiering, men der gives ikke økonomisk støtte til arbejdstid.

Ansøgningsskemaer til Movias pulje ”Kollektiv Mobilitet uden for de større byer”
Projektkanvas
Projektskema
Pulje- og evalueringskriterier

Ansøgning sendes til movia@moviatrafik.dk. Skriv: ”Movias pulje: Kollektiv Mobilitet uden for de større byer” i emnefeltet. Der tages løbende stilling til ansøgninger.

Vil du vide mere?
Tag fat i Movia, hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaer eller proces. Vi hjælper også gerne, hvis der er spørgsmål til udformning af ansøgningen, og kan sende ansøgningskemaer i en udgave, som kan udfyldes digitalt. Skriv til projektleder Anja Puggaard på apu@moviatrafik.dk eller mobilitetschef Anette Enemark på aen@moviatrafik.dk