Læringsforløb Unge Viser Vej

Det nye læringsforløb skal give unge viden om mobilitet og inspirere de unge til selv at udvikle gode, lokale og innovative mobilitetsløsninger. Gode kollektive transportmuligheder og mobilitetsløsninger sikrer netop, at flere unge får en ungdomsuddannelse.

Lange afstande til uddannelse er en udfordring, der spiller ind på både fravalg af og frafald fra uddannelse hos unge. Det er også en udfordring kommuner, regioner og uddannelsessteder anerkender og arbejder med.

Unge kan bidrage med værdifulde ideer

Det kan være svært at få de unge på banen i debatten om mobilitet og kollektiv trafik. Men de unge er eksperter i, hvad der har betydning for netop deres hverdag. Og de ligger inde med værdifuld viden i forhold til at løse lokale mobilitetsudfordringer.

Kom i dialog med unge om mobilitet

Unge Viser Vej er en metode til at inddrage de unge aktivt omkring deres egen mobilitet. Materialet kan bruges på mange måder:

  • Som en integreret del af de unges uddannelsesforløb. Samlet som et 1-3 dages forløb eller fordelt over et længere undervisningsforløb.

  • Som et ½ dags intro-forløb. Fx i forbindelse med introforløb på en ny uddannelse.

  • Som en 1 times kickstart på en dialog med de unge om mobilitet og kollektiv trafik. Fx på et ungdomsborgermøde.

  • Som en konkurrence med mening, ved et arrangement i kommunen eller på uddannelsesinstitutionen

Unge Viser Vej er udviklet af Movia i samarbejde med Holbæk Kommune, Odsherred Kommune, Danske Regioner, uddannelsesstederne EUC Nordvestsjælland, Holbæk 10. klassecenter, Odsherred Gymnasium, Slotshavens Gymnasium og Stenhus Gymnasium, og med støtte fra Region Sjælland.

Til undervisere og uddannelsessteder

Er du som underviser interesseret i at arbejde med unges mobilitet, giver materialet konkrete øvelser, baggrund og forslag til undervisningsforløb. Forløbet og øvelserne retter sig især mod 10. klasse, erhvervsskolerne og 1.års gymnasieelever.

Oplagte fag er samfundsfag, dansk (kommunikation), design, innovation og teknologi (IT-løsninger). Materialet er med til at styrke elevernes evne til reflekteret at tage stilling til samfundet og dets udvikling, herun­der at komme med forslag til handlinger. Eleverne arbejder med en samfundsaktuel problemstilling med stor relevans for dem selv. De har fokus på problem- og opgaveløsning, kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder, og forløbet resulterer i konkrete løsninger i form af prototyper.

Materialet har 6 temaer som kan anvendes over 6 lektioner, i forbindelse med temadage eller over et undervisningsforløb, men kan også bruges i kortere forløb (Find det samlede forløb eller forslag til lynforløb til højre)

Til kommuner, regioner og trafikselskaber

Der er god energi og stor iderigdom blandt de unge til at finde gode og alternative lokale mobilitetsløsninger. Men det kan være svært at få de unge i tale. Unge Viser Vej materialet kan sætte skub i dialogen på flere forskellige måder. Øvelserne i læringsforløbet kan, i kortere form, sætte debatten og ideudviklingen i gang på en workshop om transport og mobilitet for unge – se fx øvelsesforslagene i lynforløbet om mobilitet.

Eller du kan inspirere de lokale uddannelsessteder til at gennemføre et forløb med de unge, og stå klar til at modtage deres gode løsningsbud og idéer. Det er samspillet mellem myndighed, uddannelsessted og trafikselskab, der kan realisere de unges bud og idéer.

Har du spørgsmål til læringsforløbet Unge Viser Vej, kan du kontakte mobilitetschef Anette Enemark på aen@moviatrafik.dk