Spring menu over

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er Movias øverste myndighed og skal blandt andet udpege medlemmerne af selskabets bestyrelse

De 45 kommuner i Movias område har hver valgt et medlem fra kommunalbestyrelsen til at sidde i Movias repræsentantskab. Repræsentantskabet skal blandt andet udpege medlemmer til Movias bestyrelse, der består af i alt ni medlemmer. De to regioner har hver et medlem i bestyrelsen. Desuden har Københavns Kommune, som den kommune, der yder det største tilskud til trafikselskabets finansiering, en plads i bestyrelsen. De øvrige 44 kommuner i Movias område udpeger via repræsentantskabet de resterende seks bestyrelsesmedlemmer.

Repræsentantskabet skal behandle og træffe beslutninger i de sager, som bestyrelsen forelægger for repræsentantskabet. Det er også repræsentantskabet, som godkender Movias vedtægt og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, ligesom repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af kommunerne og regionernes tilskud til selskabets finansiering.

Repræsentantskabet holder normalt møde to gange om året, samt hvis en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer fremsender begrundet begæring om et møde. Desuden kan bestyrelsen bede repræsentantskabet om at træde sammen efter behov.

Der ydes repræsentantskabsmedlemmer befordringsgodtgørelse samt diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mv. efter reglerne i § 16 i den kommunale styrelseslov.

Diæterne udgør 445 kr. pr. dag til møder indtil 4 timer. For dage, hvor deltagelsen varer mere end 4 timer, udgør diæten 890 kr.