Bodycams giver større tryghed for billetkontrollører

18. dec 2015

Det giver bedre arbejdsmiljø for billetkontrollørerne i busserne, at kontrollørerne i det seneste år har arbejdet med bodycams. Det fremgår af en intern evaluering, som Movia har foretaget.

Movias billetkontrollørerne oplever en markant større tryghed i hverdagen, efter det er blevet en fast del af uniformen at bære et kamera, der kan aktiveres, hvis det bliver nødvendigt.

En spørgeskemaundersøgelse blandt kontrollørerne tegner et billede af, at bodycams har givet en oplevelse af et styrket arbejdsmiljø. 90 pct. af de adspurgte svarer, at de føler sig tryg med bodycam.

”Vi er godt tilfredse med, at indførelsen af bodycams har øget trygheden i hverdagen for vores billetkontrollører. Det er væsentligt for os at kunne styrke arbejdsmiljøet for medarbejderne”, siger centerchef i Movia, Søren Englund.

Forsøget med obligatorisk brug af bodycams blev iværksat i januar 2015. Undersøgelsen tyder på, at brug af kamera med lydoptagelse kan have en mulig præventiv effekt. Det er dog for tidligt at konkludere entydigt.

Evalueringen viser, at der det første halve års tid har været tale om en indkøringsperiode.

Af de 233 gange en kontrollør har tændt kameraet for at dokumentere en kontrolsituation, har 18 optagelser ført til anmeldelse. Det er ikke muligt at opgøre præcist tal for, i hvor mange af disse sager politiet har anvendt optagelserne. Men det skønnes, at 10 optagelser har været anvendt af politiet. Kun ca. fem af disse sager er gået videre til retten, og endnu er ingen af sagerne afsluttet.

Det skal bemærkes, at det kræver en længere driftsperiode for at skabe et tilpas stort og validt datagrundlag for at kunne konkludere entydigt på resultaterne. Der er gennem hele projektet lagt stor vægt på opfyldelse af kravene i persondataloven og datasikkerhed.

Yderligere oplysninger: Movia Kommunikation- og presse: Tlf.: 36 13 20 10

 


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.