Flextrafik er en 430 mio. kr. god forretning for kommuner og regioner

30. aug 2016

MOVIA NYT: Movia varetager store dele af de offentlige betalte kørsler gennem Flextrafiksystemet. Koordineringsmulighederne i Flextrafik medfører, at der er store gevinster for kommuner og regioner ved at sammenlægge alle de offentligt betalte kørsler under ét hos Movia.

Movia varetager store dele af de offentlige betalte kørsler gennem Flextrafiksystemet. Koordineringsmulighederne i Flextrafik medfører, at der er store gevinster for kommuner og regioner ved at sammenlægge alle de offentligt betalte kørsler under ét hos Movia.

Kørslerne i flextrafikken koordineres på tværs af ordninger og kommunegrænser og med det serviceniveau, som de enkelte kommuner og regioner ønsker. Ved at benytte koordineringsmulighederne udnyttes ressourcerne bedre, og kommuner og regioner får fælles indkøbskraft i markedet, som giver meget store besparelser på de offentligt betalte kørsler.

At koordination af flextrafikkørselsordningerne via trafikselskabet rummer betydelige rationaliseringsgevinster fremgår med al tydelighed af den rapport Deloitte udarbejdede for Finansministeriet i april 2013. Af rapporten fremgik blandt andet, at der var så tydelige besparelsespotentialer, at en del af dem blev lagt ind i den årlige økonomiaftale mellem KL og staten. Økonomiaftalen betød, at kommunerne over en fire årig periode skulle høste besparelser på 430 mio. kr. ved at koordinere kørslen med borgere til læge, speciallæge, bandagist m.m. via trafikselskaberne. Og den aftale har kommunerne levet op til.  

Du kan finde mere fakta om Flextrafik på moviatrafik.dk


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.