Københavns Kommune indgår aftale med Movia om Flextrafik

14. sep 2016

MOVIA NYT: Fra 1. marts 2017 skal Movia varetage dele af Københavns Kommunes visiterede kørsler for Sundheds- og omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF).

Fra 1. marts 2017 skal Movia varetage dele af Københavns Kommunes visiterede kørsler for Sundheds- og omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF).

Tidligere har de to forvaltninger selv stået for udbuddet af kørslerne. Forvaltningernes egne beregninger har imidlertid vist, at der vil være effektiviseringer at hente ved at lade Movia udbyde og koordinere kørslen.

Arbejdet med at formulere rammerne for en samarbejdsaftale om visiteret kørsel mellem Movia, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen begyndte i foråret 2015. En projektgruppe med deltagere fra Københavns Kommune og Movia har sammen kortlagt kommunens nuværende kørselsomfang, dets nuværende udførelse samt ønsker til den fremtidige kørsel.

På baggrund af denne kortlægning indstillede forvaltningerne til fagudvalgene i juni, at Movia skal varetage dele af den visiterede kørsel for de to forvaltninger samt forslag til et kommende serviceniveau for kørslerne. Indstillingerne blev godkendt i juni 2016 og fra marts 2017 varetager Movia dele af den visiterede kørsel for de to forvaltninger i flextrafikordningen. Til at starte med er det for ét år med mulighed for forlængelse, hvilket følger samme form som i andre kommuner, hvor Flextrafik oprettes for første gang.


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.