Ny delstrategi fokuserer på attraktiv velfærdsservice

04. maj 2016

Movia vil arbejde for at tydeliggøre den kollektive trafik som en væsentlig del af den kernevelfærden

Kommunerne og regionerne på Sjælland bruger hvert år knap 3 mia. kroner på effektiv og sammenhængende kollektiv trafik i bus, lokalbaner og flextrafik. Det gør kollektiv trafik til en væsentlig del af den kernevelfærd, som kommunerne og regionerne på Sjælland stiller til rådighed for borgerne.

Movia skal sikre den maksimale samfundsmæssige værdi af de mange milliarder kr. og har derfor opdateret forretningsplanen med en ekstra delstrategi, ”Attraktiv velfærdsservice”. Det sker for at sætte fokus på, at Movia gennem rådgivning og udvikling skal bidrage til at gøre det tydeligt, hvilken rolle den kollektive transport spiller som en del af den samlede borgerrettede service fra kommunerne og regionerne, og dermed understøtte kommunernes og regionernes rolle som serviceleverandør. Movia ønsker i et tættere samarbejde med kommunerne og regionerne at stille sin viden til rådighed og bidrage til kommunernes og regionernes kommunikation om kollektiv transport.

Forretningsplan 2014-2017
Movia skal kunne levere mere efterspurgte, driftseffektive og miljørigtige trafikløsninger og produkter til kommuner og regioner for at gøre kollektiv transport til et attraktivt førstevalg. Derfor fokuserer den aktuelle forretningsplan på øget kundetilfredshed, større mobilitet og fremkommelighed, grønnere kollektiv trafik, styrket Flextrafik og et velfungerende marked. Samtidig skal Movia fastholde og tiltrække de nødvendige kompetencer for at kunne yde relevant, velfunderet og fremsynet rådgivning. Dertil kommer den føromtalte nye delstrategi.


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.