Trafikplan 2016 er vedtaget

10-03-2017
 

MOVIA NYT: Nyt strategisk net tilpasset til den fremtidige banestruktur, fossilfri busdrift i 2030 på økonomisk bæredygtige vilkår og fokus på produktivitet er blandt de væsentligste nyheder.

 
 

Trafikplan 2016 har været i politisk høring og er godkendt af Movias bestyrelse 23. februar 2017.

Kommunerne og regionerne på Sjælland bruger hvert år knap 3 milliarder kr. på at skabe effektiv og sammenhængende kollektiv transport i busser, lokalbaner og Flextrafik på hele Sjælland. Movias opgave som kommunalt/regionalt selskab er at bidrage til, at der skabes sammenhæng og dermed maksimal samfundsmæssig værdi af investeringen. Derfor skal Movia også mindst hvert fjerde år i henhold til trafiksel¬skabsloven udarbejde en trafikplan med forslag til et strategisk net med tilhørende flerårigt budget.

Trafikplan 2016 er blevet til i samarbejde med kommunerne og regionerne på Sjælland. Planen opstiller målsætninger for udviklingen i den kollektive transport de kommende år - i by og på land. De væsentligste nyheder i Trafikplan 2016 er:


  • Et strategisk busnet, som er tilpasset Metrocityringen der åbner i 2019 og den nye bane mellem København og Ringsted der åbner i 2018
  • Ændret styringsmål fra det gamle fokus på passagervækst til et nyt fokus på produktivitet og effektivitetsmål (antal passagerer pr. bustime og tilskud pr. påstiger)
  • Et fælles mål om fossilfri busdrift i 2030, der besluttes i etaper efter hvert udbud af buslinjer.

Trafikplan 2016 indeholder desuden målsætninger om +Way, Kundetilfredshed, Betjening i tyndt befolkede områder, Flextrafik samt terminaler og stoppesteder.


Læs Trafikplan 2016 her.

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.