Movia leverer grønnere og mere effektiv kollektiv trafik

26-02-2015
 

Igen i 2014 leverede Movia renere miljø, flere meget tilfredse passagerer og flere brugere af Flextrafikken. Samtidig er bus- og togdriften effektiviseret

 
 

Movias årsregnskab viser, at de sjællandske kommuner og regioner bliver efterreguleret med 20 mio. kr. Tallet dækker over, at 27 kommuner og de to regioner skal have 48 mio. kr. tilbage, mens 18 kommuner skal betale 28 mio. kr. ekstra til Movia. Movias samlede økonomi udgør 4,5 mia. kroner, hvoraf billetindtægter udgør 1,9 mia. kroner i 2014. Årets resultat er tilfredsstillende.
 

Ambitiøse miljømål realiseres igen i 2014
Grønnere kollektiv trafik har længe været en målsætning for Movia. Derfor er det siden 2008 lykkedes Movia at reducere virksomhedens samlede CO2-udledning med 27 pct., NOx-udledningen med 62 pct. og partikeludledningen med hele 78 pct. Arbejdet med løbende at skifte over til mere miljøvenlige busser i Movias område er fortsat i 2014, hvor der også er indledt forsøg med kørsel med store elbusser i Københavns Kommune.
 

14 pct. vækst i Flextrafik
Flextrafikken, som er et af Movias vækstområder, voksede igen i 2014. Flextrafik omfatter foruden den lovbestemte handicapkørsel for kommunerne også patientbefordring for regionerne, kørsel hvor kommunerne har en befordringsforpligtelse samt ikke mindst Flextur, som står for den største del af væksten. Flextur er et supplement til den kollektive trafik i de tyndt befolkede områder, hvor man mod betaling kan blive kørt fra adresse til adresse. Flere kommuner har i 2014 indgået aftale om Flextrafik, så Movia nu også kører deres borgere til læge, speciallæge, institution m.v. Væksten har betydet øgede stordriftsfordele. I 2014 er udgiften pr. passager derfor 4 pct. lavere end i 2013, svarende til en samlet besparelse på 20 mio. kr.
 

Bus og lokalbane er fortsat de mest anvendte kollektive transportmidler
Movias busser og lokaltog transporterede samlet 220 mio. passagerer i 2014, hvilket er på niveau med 2013. Dermed er Movia fortsat Danmarks største trafikselskab. Målsætningen er, at gøre den kollektive trafik endnu mere attraktiv gennem tiltag, som gør det lettere at komme rundt med busser og tog på hele Sjælland og som giver passagererne bedre digital trafikinformation, hvor og når de har brug for den.
 

Øget kundetilfredshed
Pålideligheden i driften var høj igen i 2014. 99,5 pct. af alle ture blev gennemført. Det styrker den i forvejen meget høje passagertilfredshed. Movias kundeundersøgelse for 2014 viser således en samlet tilfredshed på 95 pct., og hver femte passager er endda meget tilfreds.

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.