Effektiv kontrol af løn- og arbejdsvilkår i Movias flextrafik giver resultater

07-01-2021
 

Movia har i 2020 fortsat den skærpede kontrol med løn- og arbejdsvilkår hos de private vognmænd, der kører flextrafik for mobilitetsselskabet. I tæt samarbejde med Movias kontrolpanel, hvor arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger deltager, har Movia i år gennemført 46 stikprøver.

 

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

For andet år i træk viser Movias kontrolpanels skærpede kontrol med løn- og arbejdsvilkår hos de private operatører, der kører flextrafik for Movia, en positiv udvikling med færre og mindre alvorlige udfordringer end de foregående år. Kontrollen viser samtidig, at der fortsat er fejl og mangler at rette op på.


I 2020 har Movia foretaget 46 stikprøvekontroller, fordelt på 20 operatører, der har kontrakt med Movia, og 26 underleverandører til disse.


Movia udbyder kørslen i flextrafik til private vognmænd, og Movia er som virksomhed optaget af, at der sikres ordentlige løn- og arbejdsforhold for medarbejderne hos de mange private operatører i den forbindelse. I samarbejde med arbejdsmarkedets parter nedsatte Movia derfor i 2017 et kontrolpanel, der vurderer stikprøver-kontroller blandt Movias operatører, og rådgiver Movia om løn- og arbejdsvilkår hos de private vognmænd.


Movia udfører stikprøvekontrol ved at indhente relevant dokumentation fra operatørerne i form af den benyttede overenskomst, tre måneders lønsedler og ansættelseskontrakter for samtlige chauffører, der kører flextrafik for Movia. Og Kontrolpanelet vurderer, om operatøren overholder overenskomsten i forhold til løn, pension, ferie, feriefridage, opsigelsesvarsel, sygdom samt giver en overordnet vurdering af ansættelsesvilkårene.


"Det er afgørende for Movia, at leverandørerne af flextrafik har samme høje standarder for løn- og arbejdsvilkår, som vi selv efterlever. Jeg er derfor godt tilfreds med, at Movia i 2020 for andet år i træk ser en udvikling med færre og mindre alvorlige udfordringer med overholdelse af overenskomster end tidligere år. Udviklingen er hjulpet godt på vej af det store arbejde som arbejdsmarkedets parter bidrager med i kontrolpanelet. Og det vil jeg gerne sige stor tak for," siger Movias administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen.


Movia forventer at fortsætte arbejdet med stikprøvekontroller i 2021 med stikprøvekontrol af 20 vognmænd og eventuelle underleverandører. I 2021 vil fem af de 20 operatører blive udvalgt blandt de operatører, der har budt ind med de laveste priser i det seneste udbud. Herved kan Movia sammen med kontrolpanelet undersøge, om der er en sammenhæng mellem lave priser og ringere ansættelsesvilkår for chauffører. Stikprøvekontrollen vil også næste år foregå blandt både små, mellemstore og store operatører.


Resultatet for stikprøvekontrollen i 2020

 • Resultatet af de 46 stikprøvekontroller viser, at 12 kunne afsluttes med det samme, da alt var i orden.
 • Syv operatører har rettet fejl og mangler, og sagerne er lukket.
 • 14 operatører skulle rette op med hjælp fra deres arbejdsgiverforening og sagerne er lukket.
 • Syv operatører har efter kontrollerne valgt at opgive at køre på kontrakt for Movia.
 • To operatører skulle rette op på fejl, men valgte efterfølgende at køre selv uden at have chauffører ansat, og derfor blev sagerne lukket.
 • Én sag vurderes pt. juridisk for yderligere afdækning inden den eventuelt overgives til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, da operatøren har mange fejl og mangler, og ikke vil rette tilstrækkeligt op.
 • Tre sager afventer vurdering af arbejdsgiverorganisation/fagforening.
 

Yderligere fakta

 • Kørsel af flextrafik for Movia kan kun udføres, hvis operatøren har en tilladelse.
 • Movia har siden 2017 skærpet kontrollen med løn- og ansættelsesvilkår i Movias flextrafik ved nedsættelse af et kontrolpanel med deltagelse af arbejdsmarkedets parter.
 • I Movias kontrolpanel deltager ATAX, Dansk Industri, Arbejdsgiverforeningen KA, KRIFA, Det Faglige Hus og 3F.
 • I 2017 udførte Movia 10 stikprøvekontroller, og i 2018 udførtes 20 stikprøvekontroller, i 2019 gennemgik kontrolpanelet stikprøver fra i alt 45 operatører.
 
Kontaktinformation

Movia Presse, tlf. 36 13 20 10, mail presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.