Sikkerhed og love og regler skal overholdes 100 pct.

18-08-2017
 

MOVIA NYT: Efter den seneste tids episoder i Jylland, hvor en række busser er blevet kasseret ved politikontroller på grund af blandt andet dårlige bremser, vil Movia gerne oplyse, hvilke krav vi som udbyder af kollektiv transport stiller til busoperatører i forhold til sikkerheden.

 
 

Krav til busoperatørerne
Movia har udbudt al buskørsel til private operatører.


I Movias udbud stilles en række krav til busdriften og bussernes standard i forhold til blandt andet sikkerhed i forbindelse med passagerernes færden i bussen, design og miljø, som busoperatørerne skal leve op til.


I forbindelse med udbud stiller Movia desuden krav om, at busoperatørerne overholder gældende lov og regler, men Movia stiller ikke specifikke krav til bussernes sikkerhed. Krav til sikkerheden er stillet af myndighederne i færdselsloven og i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Detailforskrifter for Køretøjer. Og de krav skal busoperatørerne naturligvis leve 100 pct. op til. Krav til sikkerheden kan ikke gradbøjes.


Fælles henvendelse til Danske Busvognmænd
Movia har generelt tillid til, at busoperatørerne er professionelle og gør alt for at sikkerheden er i orden. Operatørerne er tillige underlagt løbende myndighedstilsyn blandt andet i form af årlige, periodiske syn.


Nogle af busoperatørerne i Movias område har onsdag den 17. august 2017 haft uanmeldt politikontrol af en række busser. Ved kontrollen blev to busser sendt på værksted for justering af mindre skævbremsninger. Busserne kunne herefter gå tilbage i drift. Desuden blev der påtalt forskellige andre sikkerhedsforhold, som efterfølgende er blevet bragt på plads. Movia hilser politiets kontrol velkommen som en naturlig del af det løbende myndighedstilsyn. Kontrollen understreger overfor busoperatørerne, at busserne skal være i orden.


Movia finder desuden, at det er på sin plads også direkte at minde branchen om, at sikkerheden ikke er noget, vi går på kompromis med.


Movia har derfor sammen med de øvrige trafikselskaber i Danmark rettet henvendelse til Danske Busvognmænd for at sikre maksimal opmærksomhed på busoperatørernes overholdelse af loven. Dette skal sikre, at der bliver fulgt op på de konkrete sager i Jylland fra i sommer, og at Danske Busvognmænd også generelt følger op overfor busoperatørerne i forhold til, at love og regler overholdes 100 pct.


Fortsat dialog om sagen
I et svar til trafikselskaberne skriver busoperatørernes brancheforening, Danske Busvognmænd, at de ser med stor alvor på sagen. Og at Danske Busvognmænd på flere områder har fokus på at udvikle og understøtte busoperatørernes mulighed for egenkontrol. Danske Busvognmænd vil inden udgang af august afslutte arbejdet med retningslinjer til foreningens medlemmer om inspektion og vedligehold af bussernes bremser. Retningslinjerne vil blive sendt til trafikselskaberne.


Danske Busvognmænd finder i øvrigt den eksisterende lovgivning tilstrækkelig og dækkende for bussernes sikkerhed, og foreningen arbejder for at sikre et højt informationsniveau om sagen i forhold til både medlemmer, trafikselskaber og andre interessenter. Danske Busvognmænd har i den forbindelse også drøftelser med Politiet og Færdselsstyrelsen om forskelle i testmetoder, så evt. uklarheder kan blive afklaret.


Movia vil sammen med de andre trafikselskaber i Danmark fortsætte dialogen med Danske Busvognmænd om roller og handlemuligheder i forhold til busoperatørernes håndtering af bussernes sikkerhed.

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.