Folketinget kompenserer pendlere med de største prisstigninger i takstreformen på Sjælland 2017

07-06-2018
 

DSB, Metroselskabet og Movia harmoniserede i januar 2017 taksterne i bus, tog og metro på Sjælland. 96 pct. af alle rejser fik lavere priser eller maksimalt en prisstigning på fem pct.. Folketinget har nu bevilget en midlertidig pulje penge til at kompensere pendlere, der fik prisstigninger på over fem pct.

 
 

DSB, Metroselskabet og Movia - samlet i Din Offentlige Transport - gennemførte januar 2017 den største reform af taksterne i kollektiv transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn siden 1970'eren. Sjælland og øerne blev samlet i ét pendlingsområde med logisk prissætning mellem enkeltbillet, rejsekort og pendlerkort. Rejsekort er altid billigst, med mindre man rejser dagligt på samme strækning, så kan et pendlerkort være billigere.


Ca. 8.000 pendlere - ud af omkring 200.000 pendlere på Sjælland - har fået prisstigning på over fem pct., som følge af Takst Sjælland. Det drejer sig langt overvejende om pendlere i hovedstadsområdet, der rejser langt ind mod København, eksempelvis fra Stevns og Nordsjælland. Folketinget har besluttet en midlertidig pulje på i alt 60 mio. kr., der skal kompensere denne gruppe for prisstigninger.


For at undgå, at de 60 mio. kr. bruges til administration, er det besluttet, at kompensationen skal gennemføres så automatiseret som muligt. Det betyder, at pendlere, der benytter rejsekort pendler eller rejsekort med pendler kombi, er omfattet af den automatiske kompensationsordning.


Pendlere, der rejser på pappendlerkort eller mobilpendlerkort, kan nå at skifte til et pendlerprodukt på rejsekort og dermed få kompensation fra når ordningen starter.


Folketinget har afsat puljen fra 1. august 2018, og kompensationen vil blive indbetalt automatisk til de berørte passagerers NemKonto.


Kontakt Movia presse og kommunikation: Tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk


Fakta om Folketingets pendlerkompensation

 • Folketingets pulje er midlertidig med start 1. august 2018. Der er afsat i alt 60 mio. kr., og forventningen er, at det vil række i 3 - 4 år.
 • Det konkrete grundlag for kompensationen er fastlagt i en bekendtgørelse, udstedt af Transport- Bygnings- og Boligministeriet.
 • Puljen er besluttet af aftalekredsen om bedre og billigere kollektiv trafik: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.
 • Kompensationen er en særskilt, midlertidig statslig kompensation, og dermed ikke en del af takstsystemet for den kollektive trafik.
 • Kompensation gives til pendlere i Takst Sjællands område med et pendlerkort, der har første gyldighedsdag pr. 1. august 2018 eller senere til strækninger med prisstigninger på mere end fem pct. i forhold til taksterne før takstharmoniseringen. Kompensationen gives ikke med tilbagevirkende kraft.
 • Kompensationen udregnes som 100 pct. af den stigning, der overstiger fem pct. Eventuelle løbende takststigninger i de kommende år vil ikke blive kompenseret.
 • Rejsekort A/S beregner løbende kompensationen til pendlere på de berettigede rejserelationer.
 • Beløbet indsættes på pendlerens NemKonto, når beløbet når 500 kr., dog vil der højst gå 6 måneder mellem udbetalingerne, uanset kompensationsbeløbets størrelse.
 • Rejsekort A/S sender hver måned en statusmail til de berørte pendlere med oplysning om kompensationssaldoen.
 • På grund af de statslige budgetregler er der et loft over, hvor stort et kompensationsbeløb, der kan udbetales årligt. Bliver loftet ramt inden udløb af året, sættes ordningen på pause og træder først i kraft igen 1. januar det følgende år.
 • I det tidligere takstområde Syd (Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn) fandtes før Takst Sjælland ikke pendlerkort. Pendlere rejste i stedet på rejsekort med mængderabat. Kompensation til pendlere i Syd gives derfor til pendlere på strækninger, hvor prisen på pendlerkort overstiger prisen for 40 rejser pr. måned på rejsekort med mængderabat med mere end fem pct.
 • Yderligere oplysninger om ordningen kan ses på www.pendlerkompensation.dk, der er en underside til dinoffentligetransport.dk
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.