Bedre fremkommelighed giver tilfredse passagerer og bedre økonomi

11-08-2016
 

MOVIA NYT: Tiltag, der styrker bussers fremkommelighed, betyder, at passagerer kommer hurtigere fra A til B. Bedre fremkommelighed gør derfor busserne mere attraktive i passagerers øjne. Særligt, hvis der sættes samlet ind på én linje, så forbedringerne bliver mærkbare.

 
 

Tiltag, der styrker bussers fremkommelighed, betyder, at passagerer kommer hurtigere fra A til B. På grund af den reducerede rejsetid har investeringer i fremkommelighedstiltag nogle klare fordele: en stigning i antallet af passagerer og flere tilfredse passagerer, samtidig med færre driftsomkostninger.


Movias kundeundersøgelser viser, at buspassagerer lægger stor vægt på en hurtig og effektiv rejse. Bedre fremkommelighed gør derfor busserne mere attraktive i passagerers øjne, særligt, hvis der sættes samlet ind på én linje, så forbedringerne bliver mærkbare.


Samtidig med, at busserne bliver mere attraktive og yder en bedre service til borgerne, så kommer der også flere passagerer. Derfor betyder hurtige ruter også, at kapaciteten i driften udnyttes bedre, hvilket medfører færre driftsomkostninger. Kommuner og regioner får med andre ord mere for de penge, der bliver brugt på bustimer og chaufførtimer. Den dobbelte effekt med flere indtægter, fra flere passagerer og færre omkostninger betyder, at fremkommelighedsprojekter for bustrafikken typisk kan være en rigtig god forretning og en god investering for kommuner og regioner.


Derfor prioriterer Movia også, i samarbejde med kommuner og regioner, indsatser og tiltag, der forbedrer fremkommeligheden. F.eks. har Region Hovedstaden, i samarbejde med Movia, igangsat projektet "Regional busfremkommelighed i hovedstaden". Projektet skal bl.a. munde ud i et samlet fremkommelighedsprogram, der udstikker retningslinjerne for investeringerne i 6 regionale buslinjer fra 2016 og frem. Om fremkommelighedsprojektet siger Jeppe Gaard, områdechef i Movia:


"Det er en særlig udfordring, at arbejde med fremkommelighed på regionalt finansierede buslinjer, fordi investeringen typisk kommer fra kommunen, mens den økonomiske gevinst går til regionen. Jeg er derfor rigtig glad for det samarbejde, vi har med både kommuner og region i dette projekt. Det kommer rigtig mange buspassagerer til gode, som får kortere rejsetid. Samtidig har vi også en forventning om, at den kortere rejsetid vil tiltrække flere passagerer til busserne."


Der er allerede, i samarbejde med Region Hovedstaden, Vejdirektoratet og 11 kommuner, igangsat en række fremkommelighedstiltag på buslinje 400S og 500S. Det forventes, at fremkommelighedstiltagene kan bidrage til at forkorte rejsetiden med ca. 4 pct. på begge linjer. Movia forventer også passagerstigninger på ca. 2 pct. på hver af linjerne, som følge af fremkommelighedsarbejdet. Det svarer til 44.000 flere buspassagerer pr. år på de to linjer tilsammen.


I Region Hovedstaden er de også positive omkring fremkommelighedsarbejdet og de hurtigere busser. Jens Mandrup, Formand for Miljø- og Trafikudvalget i Region Hovedstaden siger:


"Det er virkelig positivt, at flere vælger at tage bussen, når busserne kommer hurtigere frem gennem trafikken. Region Hovedstaden er meget optaget af at gøre den kollektive trafik mere effektiv, så den kan blive attraktiv, for flere at bruge. Det bidrager til at løse trængselsproblemerne og reducerer vores påvirkning af klimaet. Hovedstadens trængselsproblemer koster os dyrt og vi spilder for mange penge på busser, der sidder fast i trafikken. Derfor investerer vi i bedre og hurtigere busser."


Movia rådgiver kommuner og regioner om, hvilke fremkommelighedstiltag, der vil have den største effekt. Eksempler på fremkommelighedstiltag kan blandt andet være særlige busbaner, prioritering af busser i lyssignaler, parkerings- og standsningsforhold med videre.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.