Nye dokumentationskrav forsinker renoveringen af Østbanen

08-09-2021
 

Movias lokalbaneselskab, Lokaltog, er i gang med at forberede renoveringen af Østbanen mellem Køge, Faxe og Stevns. Som led i forberedelsen skal Miljøstyrelsen beslutte, om projektet kræver en egentlig VVM-høring først. I forlængelse af Amager Fælled-sagen er Lokaltog blevet bedt om yderligere oplysninger om projektets miljøpåvirkninger og varslet længere sagsbehandlingstid. Det forsinker tidsplanen for renoveringen af Østbanen og dermed projektets færdiggørelse til andet halvår 2023. 

 
ringsted_172dpi.jpg

Copyright: Movia

 

Østbanen skal i de kommende år gennemgå en større renovering. Den 50 km lange banestrækning skal danne rammen om renovering af skinner og sveller. Derfor skal Miljøstyrelsen, som er myndighed på lokalbanernes område, vurdere de miljømæssige konsekvenser af projektet.


Efter den praksis, som har været gældende hidtil, er der normalt ikke såkaldt VVM-pligt i forbindelse med sporrenoveringsprojekter. Senest har Trafikstyrelsen afgjort, at der ikke var VVM-pligt for Banedanmarks store sporrenoveringsprojekt på banestrækningen Roskilde-Ringsted. Men øget fokus på miljømæssige konsekvenser af større bygge- og anlægsprojekter, samt hensynet til de såkaldte bilag IV-arter, som fremhævet i blandt andet sagen vedrørende byggeriet på Amager Fælled, har betydet skærpet fokus generelt. Derfor har Miljøstyrelsen i sagen om renoveringen af Østbanen anmodet om yderligere oplysninger og varslet forlænget sagsbehandlingstid, inden man vil træffe en endelig afgørelse om projektets eventuelle VVM-pligt. 


Movia og Lokaltog har orienteret Region Sjælland om Miljøstyrelsens ændrede praksis, og at denne får indflydelse på renoveringsprojektets tidsplan. I fald projektet ikke er VVM-pligtigt, forventes renoveringen derfor nu færdig andet halvår 2023.


"Det vigtigste er, at Østbanen stadig skal renoveres. Det er et stort projekt, som har betydning for rigtig mange mennesker langs banen. I Movia og Lokaltog lægger vi vægt på at komme godt i gang, og at vi følger de regler, som myndighederne stiller op," siger Dorthe Nøhr, der er adm. direktør i Movia og bestyrelsesformand i Lokaltog A/S, og fortsætter:  


"Lokaltog er nu i gang med at fremskaffe de yderligere oplysninger, som Miljøstyrelsen kræver til myndighedsbehandlingen. Miljøstyrelsen har også varskoet Lokaltog om den forventede sagsbehandlingstid i styrelsen, og derfor er der desværre ingen vej uden om, at selve igangsættelsen af renoveringen må vente lidt endnu." 


Når Miljøstyrelsens endelige vurdering af projektets miljømæssige konsekvenser foreligger, vil processen med inddragelse af de direkte berørte borgere blive sat i gang. Indtil videre forventer Movia og Lokaltog, at renoveringen af Østbanen forsinkes og derfor først forventes færdig andet halvår 2023. 


 
Kontaktinformation

Movia Presse, tlf. 36 13 20 10, presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.