Fakta om Flextrafik

14-03-2016
 
 

Hvad er Flextrafik?

Movia Flextrafik omfatter fem forskellige kørselsordninger:

  • Flexpatient (kørselsordning der leveres af regionerne for borgere, der skal til behandling eller undersøgelse på sygehuset)
  • Flexhandicap (fritidskørselsordning for svært bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte almindelige busser og tog)
  • Flexkommune (kommunalt visiteret kørselsordning for borgere, der skal til læge, speciallæge, dagcenter, genoptræning, kommunalt sundhedscenter, specialskole etc.)
  • Flexrute (kommunalt visiteret kørselsordning som afvikles som planlagt rutekørsel, hvilket vil sige kørsel i faste ruter og til faste tidspunkter, hvor flere brugere/elever kører sammen)
  • Flextur (som er et åbent, kollektivt transporttilbud som supplement til den øvrige kol-lektive transport med et vist element af egenbetaling).

Forbruget på Flextur udgør 8,3 pct. af Movias udgifter til Flextrafik.
 

Movia har i 2015 brugt 537 mio. kr. på Flextrafik.

Tallet fremgår af Movias årsberetning, som er tilgængelig på moviatrafik.dk.
Movia varetager for dette beløb en stor del af de offentligt betalte kørsler på Sjælland og omliggende øer. Såfremt trafikselskabet ikke havde varetaget denne kørsel, måtte kommuner og regioner have fortsat med selv at varetage kørslen og ville ikke have haft gavn af de koordineringsgevinster, som berettiger trafikselskabernes Flextrafik.

At der er store gevinster ved at planlægge alle de offentligt betalte kørsler under ét, fremgår med stor tydelighed af den rapport Deloitte i april 2013 udarbejdede for Finansministeriet. Rapporten tydeliggjorde, at der var meget store gevinster for kommunerne ved at lægge deres kørsler ind i trafikselskabernes løsning. Besparelserne var så tydelige, at en del af dem blev lagt ind i den årlige økonomiaftale mellem KL og staten. Økonomiaftalen betød, at kommunerne over en 4 årig periode skulle spare 430 mio. kr., som blev trukket i bloktilskuddet.


Movia har et samlet årligt forbrug på kollektiv trafik mv. på 4,6 mia. kr., hvoraf kommuner og regioner betaler 2,9 mia. kr., mens resten dækkes af billetindtægter.
 

Alt kørsel i Flextrafik har været udbudt

Movia har ingen vogne selv og har derfor alle Flextrafikkørslerne i kontrakt, som følge af udbud. Alle vognmænd, som har den nødvendige tilladelse til at køre erhvervsmæssig personbefordring, kan byde på kørslen. Tilladelsen kan være til taxi, bus eller offentlig servicetrafik. En tur, som køres af Flextrafik, er en tur, som køres af en uddannet chauffør i en vogn, som er indregistreret til erhvervsmæssig kørsel, det kan f.eks. være den samme taxavognmand, som kører den almindelige taxa. Den omsætning, som vognmanden får på denne tur, er baseret på en pris, som han selv har budt ind med til trafikselskabet.
 

Hvorfor kører Movia fra Odense til Randers?

Der har for nylig været en historie, som beskriver en tur fra Odense til Randers, som Movia har fået udført af en vognmand fra Næstved. Som en del af den siddende patientbefordring, som Movia udfører for de to regioner på Sjælland, kan der forekomme ture til og fra sygehuse/hospitaler, som ligger uden for Movias område. Der kan i den sammenhæng sågar være ture, som hverken starter eller slutter i Movias område og derfor bliver vanskelige at udføre med materiel, som Movia disponerer over på Sjælland. Movia har forpligtet sig til at sikre den siddende patientbefordring og løser opgaven for regionerne inden for de muligheder, trafikselskaberne har. Der er ingen tvivl om, at det ville have været billigere, hvis Movia havde kunnet bestille Fynbus eller Midttrafik til at udføre turen med en af de vogne, som de har i kontrakt. Med den nuværende lovgivning har Movia imidlertid ikke denne mulighed, når det gælder andre former for kørsel end handicapkørsel.
 

Hvorfor er Flextrafik en god ide?

Når man ser på ovennævnte tur, hvor en vogn fra Næstved kører tom fra Næstved til Oden-se og igen fra Randers til Næstved, kunne man godt få den opfattelse, at Flextrafik er en dårlig ide. Nu er der ikke mange ture med patienter fra Sjælland mellem Odense og Randers sidst på aftenen, og billedet er et ganske andet, når man kikker på den samlede produktion, Movia leverer på Flextrafikområdet. I Movias Årsrapport 2015 fremgår det, at Movia kørte 3,2 mio. passagerer, hvoraf de 1,7 mio. passagerer var i ordningerne Flexhandicap, Flextur, Flexkommune og Flexpatient. Med den volumen på tværs af ordninger er det klart, at der er mange koordineringsmuligheder og dem udnytter Movia ved hjælp af det it-system, der benyttes til Flextrafik. Prisen for måltallet "direkte rejseminut" er faldet gennem mange år og koordineringsgraden, som også afrapporteres månedligt på moviatrafik.dk, ligger på 90%.

Flextur både på landet og i byerne giver stigende udgifter

Flextur er, som beskrevet mange steder, startet som et buskompenserende tilbud, specielt beregnet til at træde i stedet for busture, som blev nedlagt, fordi de ikke længere kunne forsvares økonomisk. I årenes løb har en række mennesker i byerne også fået øje på mulighederne i Flextur. Det er naturligvis godt, at Flextur på denne måde kan dække et hidtil udækket behov, men det skal samtidig sikres, at kommunerne vurderer, at det er fornuftigt at tilbyde denne service. Movia har derfor hævet grundtaksten fra 24 kr. for 5 km. til 36 kr. for 10 km. På den måde håber Movia at reducere de korte byture i det omfang, der er kunder, som er i stand til at benytte traditionel kollektiv trafik. For de kommuner, som fortsat synes, at der skal begrænses i brugen af Flextur i byområderne, har Movias bestyrelse besluttet, at der kan laves dobbelt takst for ture, som starter og slutter inde i byen. Borgere, som ikke kan bruge traditionel kollektiv trafik, vil komme til at betale mere, men vil ikke være helt afskåret fra at kunne komme med Flextur, som det ville være tilfældet, hvis der helt blev spærret for Flextur.
 

Flextrafik har været en god løsning for Movias kommuner og regioner

Det lyder af meget, når man ser, at der er blevet brugt 537 mio. kr. på Flextrafik i 2015, men ud fra ovenstående ville omkostningen for kommuner og regioner have været meget større, hvis ikke kørslen havde været koordineret. De mange kørsler har nemlig i stort omfang kun-net koordineres mellem kommuner, regioner og forskelige ordninger, samtidig med at det har været muligt at sikre en kollektiv trafikbetjening for den del af befolkningen, som ikke har haft mulighed for at benytte den traditionelle kollektive trafik.


Læs mere

Deloitte-rapport om Trafikselskabernes varetagelse af offentlig befordring

Befordring i økonomiaftalen for 2014

Movias nøgletal for Flextrafik

Flextrafik konceptbeskrivelse

Flextrafik brugerundersøgelse 2015

Deloitte-analyse om økonomien mm. i taxibranchen for Transportministeriet

Movias Årsrapport 2015

 
 
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.