Blinde og stærkt svagsynede i Movias handicapkørselsordning

19-09-2018
 

Fra 1. juli 2018 fik blinde og stærkt svagsynede ret til at blive optaget i trafikselskabernes handicapkørselsordninger.

 
 

Ved blinde og stærkt svagsynede forstås ifølge bemærkninger til lovforslaget "personer med en synsstyrke på 10 pct. (6/60) eller mindre inklusive personer med komplikationer - fx synsfeltsindskrænkning - der gør, at man ser mindre end 10 pct." Der er tale om et objektivt kriterium, og der stilles ikke yderligere betingelser for anvendelsen af individuel handicapkørsel, fx forudsættes ikke medlemskab hos nogen forening o. lign.


Kommunerne visiterer til ordningen.


Såfremt en ansøger opfylder det objektive kriterium, visiteres ansøgeren af kommunen og den pågældende borgers ansøgning videresendes af kommunen til Movia, med henblik på optagelse i ordningen.


Movia modtager skemaer fra kommunerne med godkendte ansøgninger fra blinde og stærkt svagsynede og mange er allerede optaget i ordningen og begyndt at køre.


Kriterierne er uddybet i vedlagte notat fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.


Movia er blevet gjort opmærksom på, at teksten på moviatrafik.dk kunne misforstås, da det kunne forstås som et krav at deltagerne ikke måtte kunne bruge almindelig kollektiv trafik. Da lovens kriterium for bevilling af handicapkørsel imidlertid er objektivt medfører det, at alle stærkt bevægelseshæmmede samt blinde/stærkt svagsynede har et retskrav på handicapkørsel. Dette uanset om de er i stand til at benytte kollektiv trafik. Movia har i den anledning tilpasset teksten på moviatrafik.dk således at kriteriet om muligheden for at benytte kollektiv trafik er udgået.

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.