Forslag til Nyt Bynet fra Movia: Sådan skal busserne køre, når Cityringen åbner

05-01-2018
 

Når Cityringen åbner i sommeren 2019, skal busserne bindes tæt sammen med nye og eksisterende metrolinjer og tog i én sammenhængende transportorganisme. Nyt Bynet hedder forslaget udarbejdet af Movia, som nu er til politisk behandling i de berørte kommuner. Nyt Bynet skal sikre sammenhæng på tværs af transportformer, så de 100 mio. årlige passagerer i hovedstadsområdet får maksimal glæde af den nye metro

 
 

Om halvandet år åbner Cityringen, som vil løfte den samlede kollektive transport i hovedstadsområdet op i international topklasse. Hovedstadsområdet får 17 nye metrostationer, 14 store skiftesteder, og mange nye og hurtigere måder at komme rundt i byen på. Når der kommer mange nye metrostationer, skal busserne også tilpasses og køre nye steder hen, så den kollektive transport hænger bedst muligt sammen.


Movia har haft et tæt samarbejde med forvaltningerne i de berørte kommuner og regionen for at se på forslag til, hvordan de almindelige gule busser skal tilpasses, når Cityringen åbner. Et af målene med Movias forslag til Nyt Bynet er at sikre en ny god arbejdsdeling mellem metro og bus.


For mange passagerer vil åbningen af Cityringen betyde, at de vil få en ny måde at komme fra A til B på, f.eks. fordi de kan bruge metroen i stedet for bussen, eller fordi de kan bruge metroen på en del af rejsen. Et andet mål er, at bustrafikken i de kommuner, hvor Cityringen ikke kører igennem, bliver styrket, så borgere og virksomheder i hele hovedstadsområdet får værdi af den øgede metrobetjening.


Det samlede resultat af denne planlægningsproces er forslaget til den lokale linjefordeling i Nyt Bynet.


Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen, udtaler:


"For passagererne i den kollektive transport er det vigtigt, at busserne spiller godt sammen med tog og metro. Derfor har Movia udarbejdet et forslag, som sikrer god sammenhæng på tværs af bus, tog og metro, når Cityringen åbner. Forslaget behandles nu politisk inden 1. maj. Derfor er vi i Movia selvfølgelig meget interesserede i at få en god debat, hvor der også bliver mulighed for at svare på spørgsmål og bidrage aktivt til processen i alt fra lokaludvalg til borgermøder."


Forslag i høring

I starten af januar sender Københavns Kommune Movias forslag i høring i kommunens 12 lokaludvalg, Ældrerådet, Ungerådet og Handicaprådet som optakt til en politisk behandling i foråret 2018. Senere på måneden sendes forslag til Nyt Bynet i høring i Frederiksberg Kommune, mens andre berørte kommuner pt. er på overvejelsesstadiet i forhold til processen.


Københavns Kommunes lokaludvalg planlægger en række borgermøder om Nyt Bynet som led i høringsfasen. Ikke alle borgermøder er endnu fastlagt, men datoer annonceres på lokaludvalgenes hjemmesider. På borgermøderne vil både Movia og Københavns Kommune være tilstede for at præsentere Nyt Bynet og svare på spørgsmål.


Læs mere om Nyt Bynet på moviatrafik.dk/nytbynet.


Kontakt: Movia presse og kommunikation: Tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk


Baggrund:

  • I januar 2018 sendte Movia forslag til den lokale busbetjening - de almindelige gule busser uden farvede hjørner - til politisk behandling hos kommuner og regionen i hovedstadsområdet. Forslaget hedder Nyt Bynet og binder busserne sammen med nye og eksisterende metrolinjer og tog i en sammenhængende transportorganisme, når Citryingen åbner i 2019.
  • I København sendes Movias forslag i høring i Lokaludvalgene, Ældrerådet, Ungerådet og Handicaprådet. I foråret 2018 skal forslaget behandles politisk i kommunens Økonomiudvalg og Borgerrepræsentationen.
  • Nyt Bynet vil blive fremtiden for 100 mio. passager årligt i hovedstadsområdet.
  • 95 pct. af borgerne vil fortsat have under 400 meter til bus, tog eller metro, hvis forslag til Nyt Bynet vedtages.
  • Et af målene er at sikre en ny god arbejdsdeling, når den nye Cityring afløfter de opgaver, som busserne varetager i dag.
  • Et andet af målene med Movias forslag til Nyt Bynet er, at bustrafikken i omegnskommunerne bliver styrket, så borgere og virksomheder i hele det store hovedstadsområde får værdi af den øgede metrobetjening
  • Hvordan A-, C- og S-busserne skal sikre sammenhæng blev besluttet primo 2017 ved vedtagelse af Movias Trafikplan 2016 i Movias bestyrelse på baggrund af politisk høring i alle 45 kommuner og 2 regioner i hovedstadsområdet og på Sjælland. Her er der skabt enighed om at sikre, at værdien af den nye metro spredes i hele hovedstadsområdet og ud i den sjællandske geografi.
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.