Handicapkørsel omfatter blinde og svagsynede fra 1. juli 2018

29-05-2018
 

Fra 1. juli 2018 udvides den individuelle handicapkørsel til at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Baggrunden er, at Folketingets satspulje-partier i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2018 har afsat midler til at udvide individuel handicapkørsel efter § 11 i lov om trafikselskaber, således at ordningen også omfatter blinde og stærkt svagsynede. I dag omfatter den alene svært bevægelseshæmmede.

 
 

Den eksisterende ordning giver svært bevægelseshæmmede over 18 år ret til 104 enkeltture pr. kalenderår. Nogle kommuner har på eget initiativ, og udover lovens krav, valgt at tilbyde flere ture og/eller at visitere blinde og stærkt svagsynede til individuel handicapbefordring. Fra 1. juli 2018 bliver dette udvidet til at omfatte alle kommuner. Ordningen indføres ved en lovændring, hvorfor der er tale om varig finansiering.

Når blinde og svagsynede på landsplan omfattes af individuel handicapkørsel, vil det fortsat være bopælskommunen, der visiterer borgerne til kørslen og de regionale trafikselskaber, der arrangerer og overvåger kørslen. Målgruppen for udvidelsen er personer med synsstyrke på 10 pct. (6/60) eller mindre.

Førerhundebrugere kan som hidtil medtage en førerhund i den individuelle handicapkørsel uden ekstra betaling. 

Det er forventningen, at udvidelsen af ordningen for individuel handicapkørsel til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede vil medføre en samlet udgift for kommunerne på ca. 33 mio. kr. årligt.

Kommunen kompenseres via bloktilskuddet for de udgifter, som er aftalt i satspuljeaftalen. Kommunerne skal således ikke foretage sig noget aktivt for at modtage kompensation for de ekstra kørsler.


Yderligere information

Yderligere information kan findes i "Aftale om satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021" og i L136 "Lov om ændring af lov om trafikselskaber" fra 2018.

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.