Movia ønsker også forsvarlige løn- og arbejdsvilkår

13-06-2016
 

Som stor udbyder af offentlig servicetrafik er Movia optaget af at sikre rimelige løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne i de mange kontrakter, som Movia indgår

 
 

Movia, Region Hovedstaden, 3F m.fl. har 14. maj 2016 fået en henvendelse fra en chauffør, der er ansat hos en vognmand, der har kontrakt med Movia om flextrafikkørsel. Chaufføren er bekymret for prisudviklingen i forbindelse med Movias udbud af Flextrafik. Han oplever, at Movias udbudsmodel indebærer, at prisen presses ned på et urealistisk lavt niveau, hvorved Movia indirekte medvirker til social dumping. Den øgede priskonkurrence i markedet har efter chaufførens oplysninger medført, at mange chaufførers arbejdsforhold og lønningsniveau ligger under det overenskomstfastsatte niveau. Dette gælder pris pr. time, løn- og pensionsudbetaling, feriepenge, antal arbejdstimer pr. dag m.v.


Movia er det største trafikselskab i Danmark og indgår som sådan mange kontrakter af forskellig størrelse og varighed om udførelse af offentlig servicetrafik på bus- og flextrafikområdet. Kontrakterne varierer betydeligt i størrelse, dækningsområde og kontraktsum, og indgås med alt fra enkeltmandsvirksomheder til store virksomheder med flere end 2.500 ansatte chauffører.


Som stor udbyder af offentlig servicetrafik er Movia naturligvis optaget af at sikre rimelige løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne i de mange kontrakter, som Movia indgår. Og der synes også generelt at være et forsvarligt niveau for løn- og arbejdsvilkår på de transportmarkeder, som Movia driver aktivitet på, herunder på Flextrafikmarkedet. Det skyldes særligt, at adgangen til at drive erhverv på bus- og flextrafikmarkedet forudsætter, at vognmanden har opnået tilladelse fra en tilladelsesudstedende myndighed. Og en af forudsætningerne for at få det er, at de overenskomstmæssige forhold er på plads. Derfor stiller Movia heller ikke krav til løn- og arbejdsvilkår direkte i vores udbudsmaterialer, men det anføres, at operatøren skal være i besiddelse af en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring udstedt i henhold til busloven eller taxaloven, og at et af kravene for at opretholde en sådan tilladelse er, at operatøren følger de løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, jf. buslovens § 18, stk. 2 og taxalovens § 5, stk. 5.


Siden Højesterets dom af 4. februar 2015 i den såkaldte NORTRA-sag, har lovgiver og arbejdsmarkedets parter arbejdet på at genoprette retstilstanden fra før NORTRA-dommen ved at tilvejebringe den fornødne lovhjemmel til at stille kvalitative krav til de overenskomster, som kan danne baggrund for en tilladelse.


Transport- og bygningsministeren har oplyst til Folketinget, at et nyt lovforslag fremsættes i andet halvår 2016. Movia imødeser på lige fod med alle andre parter i markedet, at den fornødne lovhjemmel til at fortsætte Trafik- og Byggestyrelsens hidtidige mangeårige praksis fastlægges endeligt. Movia ser også gerne, at taxier fortsat kan være leverandører til trafikselskaberne. Der har været et stærkt, mangeårigt og godt samarbejde mellem de to erhverv, og Movia har således også støttet taxibranchens ønsker om at erhvervets rammeregulering moderniseres.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.