KL og Danske Regioners aftale med staten sikrer årets resultat i Movia

26-02-2021
 

Covid-19 prægede både indtægtsdannelse og udgifter for Danmarks største mobilitetsselskab i 2020. Passagertallet lå 31 pct. under forventet. Det samlede kompensationsbeløb fra KL og Danske Regioners aftale med staten er på 455 mio. kr.

 
ringsted_172dpi.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

Movias årsrapport for 2020 viser et samlet tilskudsbehov fra kommuner og regioner på i alt 3.054 mio. kr. Årets tilskudsbehov er præget af væsentligt færre passagerindtægter samt øgede udgifter til blandt andet ekstra daglig rengøring i Movias bus, lokaltogs- og flextrafik. På grund af Covid-19 har Movia haft et indtægtsfald på 530 mio. kr. og mindreudgifter på samlet 74 mio. kr. i forhold til budgettet. I årets resultat er indregnet den kompensation til dækning af Covid-19-relaterede nettoudgifter, som staten yder til Movia i henhold til aftale mellem KL, Danske Regioner og Staten. Kompensationen udgør 455 mio. kr.
 

Præmissen for Covid-19-kompensationen har været, at den kollektive transport har været åben under nedlukningen af samfundet i fuldt omfang, så personale til f.eks. sundheds- og plejesektoren fortsat kunne varetage kritiske funktioner. Den kollektive transport er dermed anerkendt som kritisk samfundsmæssig infrastruktur.
 

I 2020 ender Movia samlet 31 pct. under det budgetterede passagertal, svarende til et indtægtstab på 530 mio. kr. Movia har hertil haft betydelige ekstraudgifter til blandt andet daglig rengøring og værnemidler for at kunne opretholde en sikker drift under Covid-19. Der er dog samtidig realiseret væsentlige besparelser på flextrafikken pga. mindre aktivitet, som modregnes i kompensationen til COVID-19 i overensstemmelse med KL og Danske Regioners aftale med staten.
 

Tilskudsbehovet efter COVID-19 kompensation er vist i tabel 1.
 

Den samlede efterregulering for kommuner og regioner udgør 28 mio. kr., svarende til 0,9 pct. af det budgetterede tilskudsbehov.
 

21 kommuner og en region skal have penge tilbage i januar 2022, mens 24 kommuner og 1 region har indbetalt for lidt, som de derfor skal betale til Movia i januar 2022.
 

En central ledestjerne gennem året har været, at Covid-19 ikke måtte bremse arbejdet med at udvikle og forbedre den kollektive transport. Trods Covid-19 er det således fortsat en opgave at sikre, at flere transporterer sig sammen, så de store udfordringer med klima og trængsel kan løftes. Movia har gennem året fortsat de mange tiltag, som skal gøre det mere attraktivt for borgerne at vælge kollektiv transport som transportform, og for at så mange som muligt af kunderne kan vindes tilbage efterhånden som restriktionerne i samfundet lempes.
 

I kombination med yderligere investeringer i forbedringer af den kollektive transport skal dette sikre en langsigtet bæredygtig passagerudvikling i Movias bus-, lokaltogs- og flextrafik uden alvorlige forringelser i den kollektive transport som en del af samfundets kritiske infrastruktur og velfærdsservice.


Læs Movias årsrapport her.
 

 
årsregnskab.png
 
Kontaktinformation

Movia presse og kommunikation: 3613 2010

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.